Dodatkowe informacje

Kontakt

piętro I – pokój 209A

tel. (22) 542-83-20, (22) 542-83-21
faks (22) 54-28-311

kancelariaosl@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa i piątek
8.00 – 16.00

W czwartki kancelaria OSL jest nieczynna (dzień wewnętrzny).

7 sierpnia 2017 r. Kancelaria OSL będzie czynna od godz. 9.00.

14 sierpnia 2017 r. Kancelaria OSL będzie nieczynna.

Pracownicy

Kierownik kancelarii OSL
Magdalena Kujawska

Pracownicy
Joanna Antonowicz

 

Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 • Składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

Ważne informacje
 • Przewodniczącego sądu oraz członków sądu lekarskiego wybiera Okręgowy Zjazd Lekarzy na czteroletnią kadencję. Sędziami sądu lekarskiego są wyłącznie lekarze lub lekarze dentyści. OSL stale współpracuje z adwokatem.
 • Sprawy rozpatrywane są w składzie trzech osób. Pokrzywdzony jest stroną w sprawie.
 • Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników prawnych lub występować przed sądem wraz z nimi. Pokrzywdzony może być przesłuchiwany przez sąd jako świadek; w takiej sytuacji sąd przyjmie od niego zeznania w pierwszej kolejności przed innymi świadkami.
 • Od wyroku OSL stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, które należy złożyć w terminie 14 dni od pokwitowania odbioru wyroku wraz z uzasadnieniem.
 • Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy. Jest on jawny dla osób i podmiotów, które wykazują interes prawny.
 • Kary, jakie zasądza okręgowy sąd lekarski:
  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat)
  • ograniczenie zakresu czynności lekarskich
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat)
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
 • Okręgowy Sąd Lekarski ma prawo natychmiastowego, tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub tymczasowego ograniczenia czynności lekarskich przed zakończeniem postępowania, jeśli zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem na ciężkie przewinienie zawodowe, a wykonywanie zawodu przez lekarza, którego dotyczy postępowanie, zagraża bezpieczeństwu pacjentów.
 • Przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Skład Członkowski
 • Roman Jasiński
  Przewodniczący OSL
 • Elżbieta Rusiecka-Kuczałek
  Wiceprzewodniczący OSL
 • Piotr Sobiech
  Wiceprzewodniczący OSL
 • Arkadiusz Bogucki
  Członek OSL
 • Witold Bołoz
  Członek OSL
 • Stefan Borzym
  Członek OSL
 • Witold Cieśla
  Członek OSL
 • Arkadiusz Ciupak
  Członek OSL
 • Maria Danielska-Klimek
  Członek OSL
 • Bogusław Drotlef
  Członek OSL
 • Rafał Flakowski
  Członek OSL
 • Iwona Hawryłkiewicz
  Członek OSL
 • Maria Jasińska
  Członek OSL
 • Stefan Jaworski
  Członek OSL
 • Grzegorz Jędrzejewski
  Członek OSL
 • Grzegorz Kamecki
  Członek OSL
 • Marek Karwacki
  Członek OSL
 • Jadwiga Kazana
  Członek OSL
 • Bożena Kryszałowicz
  Członek OSL
 • Ewa Kusto
  Członek OSL
 • Helena Lenczewska-Kulikowska
  Członek OSL
 • Danuta Lesak
  Członek OSL
 • Agnieszka Leśniak-Trześniewska
  Członek OSL
 • Grzegorz Luboiński
  Członek OSL
 • Przemysław Łaniewski-Wołłk
  Członek OSL
 • Maciej Olszewski
  Członek OSL
 • Grzegorz Panek
  Członek OSL
 • Andrzej Pastuszko
  Członek OSL
 • Andrzej Płoński
  Członek OSL
 • Jarosław Pniewski
  Członek OSL
 • Monika Potocka
  Członek OSL
 • Magdalena Rychłowska-Pruszyńska
  Członek OSL
 • Agnieszka Skoczylas
  Członek OSL
 • Kazimierz Skubik
  Członek OSL
 • Aleksandra Słabik-Ledóchowska
  Członek OSL
 • Wiesława Sonczyk
  Członek OSL
 • Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
  Członek OSL
 • Mirosława Trojanowska
  Członek OSL
 • Aleksandra Wyględowska-Tucholska
  Członek OSL
 • Bogdan Zajączkowski
  Członek OSL

OSTATNIA AKTUALIZACJA 18 STYCZNIA 2016 R.; KJ