Dodatkowe informacje

 

Koło Samorządu Lekarskiego powołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek grupy członków Izby.

Swoim zasięgiem może ono obejmować placówkę medyczną, jeden lub kilka okręgów wyborczych.

Koło powołuje zarząd, w skład którego mogą wejść delegaci z tego rejonu wyborczego.

Nad pracą kół i wymianą informacji między nimi a ORL czuwa koordynator kół samorządu lekarskiego. W VII kadencji na tę funkcję została wybrana Renata Dmowska.

Apeluje, by reaktywować koła. Taka forma działalności lekarzy służy przekazywaniu informacji środowisku lekarskiemu na temat bieżących i strategicznych działań samorządu oraz – co istotne – formułowaniu wniosków i uwag lekarzy nie działających w samorządzie wobec Rady.

Koła powinny reprezentować lokalne środowisko lekarskie wobec dyrekcji, zarządów rad nadzorczych placówek medycznych, samorządów terytorialnych, związków zawodowych i innych korporacji zawodowych.

Co ważne, w działalność kół mogą i powinni angażować się lekarze, którzy nie są działaczami samorządu lekarskiego.