15 listopada 2014

„Miesięcznik OIL w Warszawie PULS”

biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY „PULSU”

REDAKCJA:

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, pokój 317

tel. 22-542-83-58, faks 22-826-01-81

puls@oilwaw.org.pl

REDAKTOR NACZELNA:

Renata Jeziółkowska

tel. 22-542-83-81

r.jeziolkowska@oilwaw.org.pl

SEKRETARZ REDAKCJI:

Krystyna Bieżańska

tel. 22-542-83-59

k.biezanska@oilwaw.org.pl

PUBLICYSTKA:

Anetta Chęcińska

tel. 22-542-83-58

a.checinska@oilwaw.org.pl

WSPÓŁPRACUJĄ:

Marek Balicki, Jerzy Bralczyk, Łukasz Durajski, Jarosław Kosiaty, Paweł Kowal, Małgorzata Kukowska-Skarbek, Filip Niemczyk, Maciej Orłoś, Małgorzata Solecka, Paweł Walewski

SEKRETARIAT REDAKCJI:

Iwona Stawicka

tel. 22-542-83-58

ZGŁOSZENIA ZMIAN ADRESÓW:

tel. 22-542-83-14

p.rejestracja@oilwaw.org.pl

REKLAMA I MARKETING:

Renata Klimkowska

tel. 22-542-83-53, 668-373-100

marketing@oilwaw.org.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Artmedia Partners, tel. 601-20-14-12

KOREKTA:

Lidia Sadowska-Szlaga

DRUK:

Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk, ul. Mazowiecka 2, tel. 23-662-23-16, elanders@elanders.pl

WYDAWCA:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
biuro@oilwaw.org.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artykułów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.01.2020 r.