11 października 2017

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości współfinansowania przez świadczeniobiorców świadczeń zdrowotnych rzeczowych.

Pierwotna wersja projektu ustawy zawierała propozycję wprowadzenia do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pojęcia ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego oraz delegacji dla Ministra Zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia zasad i poziomu współfinansowania przez świadczeniobiorcę ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego oraz określenia wykazu świadczeń zdrowotnych rzeczowych objętych współfinansowaniem. Projekt zakładał, że ustawa wejdzie w życie z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia.

W przedłożonej autopoprawce do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych proponuje się:

  • dodanie do słowniczka zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nowej definicji ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego oraz definicji grupy ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych;
  • dodanie przepisów wskazujących na prawo świadczeniobiorców do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych oraz opisujących system udzielania tych świadczeń;
  • ustanowienie delegacji dla Ministra Zdrowia do wydania szczegółowego rozporządzenia, które określi:
  • zasady wydawania decyzji administracyjnej o ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
  • wykaz grup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych,
  • wykaz wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wraz z wyodrębnieniem z taryfy świadczenia kosztu ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego, w ramach których udzielane będą ponadstandardowe świadczenia zdrowotne,
  • minimalne standardy jakości ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych oraz
  • limity finansowania poszczególnych grup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych.

Planuje się, że ustawa wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Projekt dotyczy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Wioletta Witkowska (Naczelna Izba Lekarska)

Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Archiwum