11 października 2017

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z późn. zm.). Projekt dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1665).

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że wprowadzone rozwiązania usankcjonują i ujednolicą zasady stosowane przy wydawaniu świadectw i zaświadczeń przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. W ocenie projektodawcy zmiana rozporządzenia zapewni właściwy poziom jakości badań laboratoryjnych wykonywanych przez podmioty lecznicze w medycznych laboratoriach diagnostycznych, poprawi bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz wpłynie na poprawę wiarygodności badań.

Projektowane rozporządzenie ma doprecyzować również przepisy dotyczące sposobu realizacji programów kontroli jakości badań w diagnostyce laboratoryjnej. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Milena Dobrzyńska (Naczelna Izba Lekarska)

Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do 18 października br. do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Archiwum