13 października 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany merytoryczne w załączniku nr 2 do rozporządzenia (wzór karty martwego urodzenia), co wynika z faktu, iż na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524), zakres informacji w karcie martwego urodzenia został rozszerzony o informacje, które dotychczas zawarte są tylko w karcie urodzenia, tzn.:

1) informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała;

2) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu;

3) dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka:

  1. a) liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych,
  2. b) datę poprzedniego porodu,
  3. c) żywotność poprzedniego dziecka;

4) miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Spośród informacji dotyczących stanu zdrowia, określonych w ustawie (długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar) w karcie martwego urodzenia nie uwzględniono tego ostatniego. Z uwagi na fakt, iż dokument jest wystawiany dla dziecka martwo urodzonego, tzn. takiego które po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, ocena czynności życiowych w postaci skali Apgar nie jest celowe.

Projektowana zmiana, wielokrotnie postulowana przez Główny Urząd Statystyczny, Instytut Matki i Dziecka oraz inne podmioty analizujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia dzieci, umożliwi pełną ocenę funkcjonowania systemu opieki perinatalnej, w tym prowadzenia analiz porównawczych krajowych i międzynarodowych między innymi, dotyczących umieralności okołoporodowej. Porównywalność danych w skali europejskiej pozwoli na ocenę jakości opieki, obserwowanie zbieżności pewnych trendów i ewaluowanie działań w zakresie opieki zdrowotnej w okresie okołoporodowym. Jednocześnie pozyskiwanie wnioskowanych danych statystycznych dotyczących urodzeń przez Główny Urząd Statystyczny jest konieczne dla prowadzenia polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Zakres merytoryczny karty urodzenia (załącznik nr 1 do rozporządzenia) pozostaje bez zmian.

Jednocześnie proponuje się uproszczenie i ujednolicenie wzoru graficznego obu dokumentów.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt pozostaje bez wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać do 8 listopada br. do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Archiwum