20 października 2017

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Projektodawca uzasadnia, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści przepisu ustawy upoważniającego do jego wydania. W uzasadnieniu wskazano, że wydanie nowego rozporządzenia ma charakter techniczny
i legislacyjny oraz że nie wprowadza zmian merytorycznych w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. poz. 1739 oraz z 2017 r. poz. 1032). Zmiana tytułu rozporządzenia w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. ma na celu jednoznaczne wskazanie, że w projekcie chodzi o produkty ordynowane przez pielęgniarki i położne oraz badania diagnostyczne, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania.

Projekt nie dotyczy bezpośrednio zasad wykonywania zawodu lekarza ani bieżącej działalności izb lekarskich.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Milena Dobrzyńska (NIL)

Archiwum