19 października 2017

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz nowelizuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474)

Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie zmian m.in. w zakresie ramowych programów stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, które stanowią załączniki do rozporządzenia, oraz wprowadza zmiany  wysokości wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy przewidując wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.100 zł – od lipca 2017 r, 2.249 zł – od stycznia 2018 r. i 2.369 zł – od stycznia 2019 r.

Efektem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest modyfikacja ramowego programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem projektodawcy w projekcie rozporządzenia zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W ocenie projektodawcy przedmiotowy projekt może mieć bezpośredni wpływ na rynek pracy, gdyż przyczyni się do lepszego przygotowania zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększy ich satysfakcje z wykonywanej pracy poprzez zwiększoną gratyfikację finansową podczas odbywania stażu podyplomowego.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b (dotyczącego wysokości wynagrodzenia zasadniczego), który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

Olga Adamska (Naczelna Izba Lekarska)

Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Archiwum