9 listopada 2017

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ww. projekt rozporządzenia zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą a także terminów i trybu opłacania (Dz. U. poz. 2872), które m.in. określa sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz sposób i tryb ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Archiwum