24 października 2017

Wzory odznak i legitymacji wydawanych w zw. z honorowym dawstwem krwi

Projekt rozporządzenia ma na celu zmianę brzmienia załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 1742), który określa wzór legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Projektowana zmiana ma na celu zachowanie spójności pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Planuje się, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt nie dotyczy bezpośrednio zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, ani nie wpływa na bieżące funkcjonowanie izb lekarskich.

Wioletta Witkowska (NIL)

Ewentualne uwagi na temat projektu proszę kierować do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Projekt rozporządzenia art. 6 ust. 11 PSK nowela 17.10.17 z podpisami

Ocena skutków regulacji do projektu rozp. nowela art. 6 ust. 11 PSK – 18.10.17

Archiwum