organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Diagnoza i leczenie depresji - termin 2 odtwórczy


Miejsce:           on-line z nagrania


Termin:            2024-10-16


Godziny:          17:00 - 20:00


Wykładowca:   Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak


Punkty edukacyjne za udział:            3


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Szkolenie dedykowane dla lekarzy którzy nie mogą wziąć udziału w 1 terminie tj. 18/09/2024.

Szkolenie zostanie odtworzone z nagrania bez możliwości zadawania pytań.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat rozpoznawania depresji, oceny objawów depresyjnych, różnych postaci zespołów depresyjnych, w tym depresji maskowanej. Przedstawione zostaną również metody leczenia farmakologicznego z wskazaniem algorytmów wyboru leków oraz interwencje niefarmakologiczne stosowane w leczeniu depresji.

Informacje o treści kształcenia w dziedzinie medycyny
Treść szkolenia oparta jest na zaleceniach: Samochowiec i wsp. Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych. Psychiatr Pol. 2021;55(2):235-259. Przedstawione zostaną również metody niefarmakologicznego leczenia depresji w oparciu o techniki terapii poznawczo-behawioralnej.
Program szkolenia:
(Omawiane zagadnienia, metoda, cel)
17:00-17:50 Zasady rozpoznawania depresji, ocena objawów depresyjnych, różne postacie depresji, depresja maskowana
18:00-18:50 Farmakoterapia depresji- wybór leku przeciwdepresyjnego, algorytmy postępowania
19:00-19:30 Niefarmakologiczne leczenie depresji: terapia poznawczo-behawioralna, podręczniki i strony internetowe do terapii własnej dla pacjenta

Osoby odpowiedzialne / osoba odpowiedzialna za ustalenia planu kształcenia (programu) kierownik programu
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
Prof. Adam Wichniak jest lekarzem, specjalistą psychiatrą, Kierownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:
link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin