• Odznaczenie „Laudabilis” może zostać przyznane lekarzowi, lekarzowi dentyście, innej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej za szczególne zasługi dla OIL w Warszawie, dla środowiska lekarskiego w ogóle lub dla ochrony zdrowia. Może też dostać je lekarz lub lekarz dentysta za szczególne dokonania zawodowe. Wręczane jest na zjazdach lekarskich OIL w Warszawie. Liczba przyznawanych na jednym zjeździe odznaczeń „Laudablilis” jest ograniczona do 10.

Kapituła odznaczenia składa się z Prezesa i Wiceprezesów ORL w Warszawie, członków ORL, którym przyznano to odznaczenie, przewodniczących: Komisji ds. Etyki i Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Członkowie Kapituły dokonują wyboru osób do przyznania odznaczenia „Laudabilis” większością 80 proc. głosów w głosowaniu tajnym. Wniosek o przyznanie tego odznaczenia ma charakter poufny i w zamkniętej kopercie powinien być złożony w sekretariacie prezesa ORL.

  • Medal im. Prof. Jana Nielubowicza jest przyznawany lekarzom oraz innym osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego. Kapitułę tego odznaczenia stanowią Prezes oraz Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Wniosek o przyznanie medalu mogą składać lekarze zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie (przyjmuje je sekretariat prezesa ORL). Uchwała o przyznaniu Medalu jest podejmowana przez Prezydium ORL w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków Prezydium.
  • Medal im. dr. Jerzego Moskwy przyznaje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego. Wniosek mogą składać lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

 

REGULAMINY I WNIOSKI DO POBRANIA

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 LUTEGO 2016 R.; KJ