W OIL w Warszawie działa Rada Funduszu Samopomocy, która rekomenduje ORL udzielenie pomocy materialnej członkom izby i ich rodzinom. Lekarze i lekarze dentyści oraz ich rodziny mogą z Funduszu Samopomocy uzyskać pożyczki, w tym szkoleniowe, „becikowe”, odprawy pośmiertne i zapomogi.

Izba integruje środowisko poprzez wspieranie działalności lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. W OIL w Warszawie działa m.in. sekcja malarska i chór „Medicantus”, sekcja tenisa stołowego, brydżowa itp.

Zadaniami z zakresu kultury, turystyki i sportu zajmuje się odpowiednia Komisja.

Okręgowa Rada Lekarska powołała pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest pomoc uzależnionym kolegom.

Izba świadczy pomoc prawną dla lekarzy. Na mocy specjalnej umowy z kancelarią prawną mogą zasięgać porad i uzyskiwać opinie w swoich sprawach. Pomoc ta jest bezpłatna dla członków izby.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 19 LISTOPADA 2015 R.; KJ