17 grudnia 2014

Regulamin OKR

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA
(tekst jednolity)

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. ustawa o izbach – ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
2. ustawa – ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857),
3. Izba – Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza,
4. Komisja – Okręgową Komisję Rewizyjną w Warszawie,
5. przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz – odpowiednio: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie,
6. Rada – Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
7. Zjazd – Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza,
8. Prezes – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Rozdział II. ZADANIA KOMISJI

§ 3

1. Komisja wykonuje zadania określone w art. 29 ustawy o izbach i wynikające z uchwał Zjazdu albo Krajowego Zjazdu Lekarzy:
1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby oraz wykonanie uchwał Zjazdu w zakresie spraw finansowych i gospodarczych, a w szczególności:
a. przedstawia Zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności kontrolnej,
b. przedstawia Zjazdowi opinie dotyczące projektów budżetów,
c. przedstawia Zjazdowi opinie dotyczące sprawozdań Rady w zakresie jej działalności finansowej i gospodarczej, oraz wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia Radzie absolutorium.
2. bada działalność finansowo-gospodarczą organów Izby pod względem rzetelności, gospodarności i legalności działań tych organów.
2. Komisja może wydawać opinie o zamierzeniach finansowych i gospodarczych organów Izby.

Rozdział III. TRYB POWOŁYWANIA I SKŁAD KOMISJI

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie komisji, wybranej przez sprawozdawczo-wyborczy Zjazd, zwołuje Prezes Rady w terminie 21 dni od dnia jej wyboru.
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, komisja dokonuje spośród swoich członków wyboru przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, z których jeden jest lekarzem dentystą, oraz sekretarza, jako zgromadzenie wyborcze zgodnie z uchwałą Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

Rozdział IV. TRYB DZIAŁANIA KOMISJI

§ 5

1. Komisja działa na podstawie ustalonego przez siebie rocznego planu pracy.
2. Komisja odbywa swoje posiedzenia zgodnie z rocznym planem, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
3. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego.
4. Nadzwyczajne posiedzenia komisji, w razie potrzeby, są zwoływane przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub nie mniej niż 1/3 członków komisji.
5. Zwołując posiedzenie, przewodniczący zawiadamia członków komisji o jego terminie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Przed posiedzeniem sekretarz przesyła do członków komisji, z wyprzedzeniem co najmniej do 5 dni, protokół z poprzedniego posiedzenia, materiały informacyjne oraz projekty uchwał komisji w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 6

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców przewodniczącego.
2. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący bądź jego zastępca.
3. W posiedzeniach komisji uczestniczą z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz lub upoważniony przez niego członek komisji.
5. Protokół posiedzenia powinien zawierać zapis przebiegu obrad, ustalenia i wnioski, a także załączniki – teksty podjętych uchwał i listę obecności.
6. Protokół posiedzenia, w części dotyczącej podejmowanych przez komisję uchwał, powinien zawierać numer uchwały, datę jej podjęcia, tytuł uchwały, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
7. Protokół uważa się za przyjęty, jeżeli członkowie komisji nie zgłoszą poprawek do czasu następnego posiedzenia. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje komisja na tym posiedzeniu.

§ 7

1. Udział członków komisji w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
2. Nieobecność członków komisji na posiedzeniu winna być usprawiedliwiona na piśmie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Trzy kolejne lub pięć łącznie w roku nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach komisji zobowiązują przewodniczącego do złożenia wniosku do Okręgowej Komisji Wyborczej o odwołanie danego członka ze składu komisji.

§ 8

1. Komisja w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 3, przeprowadza planowane kontrole polegające na:
1. badaniu wykonania uchwał finansowych Zjazdu,
2. ustosunkowywaniu się do sprawozdań finansowych Rady,
3. badaniu ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów,
4. analizie spraw gospodarczych i finansowych Rady,
5. badaniu zgodności gospodarki finansowej organów Izby z uchwałami Zjazdu.
6. analiza warunków pracy i płacy pracowników Izby
2. Prezes, członkowie organów Izby oraz pracownicy Izby obowiązani są udzielić na żądanie komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień, w terminie 7 dni, a także przedstawić wszystkie żądane dokumenty.

§ 9

1. Komisja przeprowadza kontrole w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wskazanego przez niego przewodniczącego zespołu.
2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych, doraźną częściową kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący lub zastępca przewodniczącego do czasu powołania pełnego zespołu kontrolującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. Komisja może powoływać biegłych i rzeczoznawców.

§ 10

1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez komisję sporządza się protokół.
2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski.
3. Protokół z posiedzenia komisji powinien zawierać uchwałę obejmującą w razie potrzeb wnioski i zalecenia.
4. Protokół z kontroli wraz z uchwałą komisji, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi Rady lub przewodniczącemu innego organu.
5. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję powinien być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady lub innego organu.

Rozdział V. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO, ZASTĘPCÓW I SEKRETARZA

§ 11

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2. W razie przejściowej nieobecności przewodniczącego komisji funkcję jego pełni wskazany przez niego zastępca.
3. W przypadkach losowych lub niemożności sprawowania funkcji przewodniczącego komisja dokonuje wyboru jednego z zastępców, jako pełniącego funkcję przewodniczącego, na okres nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, przez okres dłuższy niż określony w ust. 3, komisja przeprowadza wybory przewodniczącego.
5. Wybory zastępcy pełniącego funkcję przewodniczącego oraz przewodniczącego, o których mowa w ust. 3 i 4, odbywają się zgodnie z przepisami określonymi w § 4 ust. 2.

§ 12

Przewodniczący komisji:
1. reprezentuje komisję oraz przedstawia stanowiska komisji,
2. uczestniczy w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady lub na wniosek przewodniczącego innego organu, uczestniczy w posiedzeniach tego organu,
3. czuwa nad realizacją planu pracy komisji,
4. przydziela prace członkom komisji,
5. zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy im,
6. podpisuje korespondencję w imieniu komisji,
7. składa w imieniu komisji informacje na posiedzeniach Rady i na Zjeździe,
8. przedstawia Zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności komisji oraz występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Radzie.

§ 13

Sekretarz komisji:
1. redaguje i podpisuje protokóły z posiedzeń komisji,
2. nadzoruje sprawozdawczość komisji,
3. prowadzi bieżącą korespondencję i podpisuje ją z upoważnienia przewodniczącego.

§ 14

1. Przepisy art. 34 ustawy o izbach określają obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną komisji.
2. Wydatki komisji pokrywa się z wydzielonego w budżecie Izby funduszu, w którym muszą być przewidziane oddzielne środki na działalność komisji.
3. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 2, jest przewodniczący komisji.