Dodatkowe informacje

 

LISTA SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Kontakt

ul. Puławska 18
parter (wejście od ul. Puławskiej)
Biuro Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL

tel. 22 54-28-375
faks 22 54 28 365

a.mika@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy

Agnieszka Mika

 

Zadania Komisji:
  • Koordynacja działań Okręgowej Izby Lekarskiej w zakresie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
  • Opracowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk w sprawie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
  • Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL.
  • Współpraca z Komisjami i Zespołami Okręgowej Rady Lekarskiej.
  • Współpraca z CMKP, MCZP, WUM i z towarzystwami naukowymi w zakresie kształcenia przed i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.
  • Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  • Promowanie, wspieranie i monitorowanie wypełniania przez członków OIL obowiązku doskonalenia zawodowego.
  • Nadzór i ewaluacja szkoleń organizowanych przez OIL i prowadzonych w siedzibie OIL przez inne podmioty.
  • Monitorowanie przebiegu oraz formułowanie opinii i wniosków dotyczących kształcenia podyplomowego odbywanego przez członków OIL.
  • Opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów wskazanych przez ODZ.

 

Skład Członkowski

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26 LISTOPADA 2015 R.; KJ