18 lutego 2015

Regulamin

Regulamin Komisji Lekarzy Seniorów ORL w Warszawie

  1. Komisję i przewodniczącego powołuje Okręgowa Rada Lekarska.
  2. Komisja konstytuuje się wybierając sekretarza i zastępcę sekretarza. Członkami komisji są lekarze i lekarze dentyści emeryci i renciści członkowie OIL w Warszawie.
  3. Komisja realizuje poniższe zadania:
  • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag,
  • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej,
  • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji,
  • organizowanie wypoczynku rehabilitacji, rekreacji (wczasy rehabilitacyjne, wycieczki różne, itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów,
  • organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,
  • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 28 MAJA 2018 R.; KJ