29 maja 2015

Co należy zgłosić do Komisji Praktyk Lekarskich

Przypominamy, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłoszenia do Komisji Praktyk Lekarskich informacji:

  • o wyrejestrowaniu praktyki,
  • o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę
  • o wszelkich zmianach danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania (zmiana nazwiska, adresu praktyki, adresu do korespondencji, dodatkowy adres wykonywania praktyki, wykreślenie jednego adresu wykonywania praktyki, zmiana rodzaju praktyki, zmiana zakresu świadczeń itd.)

Obowiązująca od 1 lutego 2018 roku opłata za wpis do rejestru wynosi 91 zł, zaś za zmianę w rejestrze – 46 zł.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 20 stycznia 2016 roku.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.10.2018 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów