29 maja 2015

Co należy zgłosić do Komisji Praktyk Lekarskich

Przypominamy, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłoszenia do Komisji Praktyk Lekarskich informacji:

  • o wyrejestrowaniu praktyki,
  • o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę
  • o wszelkich zmianach danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania (zmiana nazwiska, adresu praktyki, adresu do korespondencji, dodatkowy adres wykonywania praktyki, wykreślenie jednego adresu wykonywania praktyki, zmiana rodzaju praktyki, zmiana zakresu świadczeń itd.)

Komisja ds. Praktyk Lekarskich informuje, że do 31 stycznia 2021 r. opłata za wpis do rejestru wynosi 104 zł, za zmianę wpisu 52 zł.

Od 1 lutego 2021 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 108 zł (wzrost o 4 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 54 zł (wzrost o 2 zł).

Opłaty należy wnosić na konto: Bank Pekao 17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2018.2190 t.j.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nosi datę 21 stycznia 2021 roku.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 28.01.2021 R.; GC

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów