17 lutego 2015

Do 15 marca jest czas na nadsyłanie projektów uchwał na Zjazd!

15 marca br. upłynie termin zgłaszania projektów uchwał, stanowisk i apeli na najbliższy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, który odbędzie się 28 marca 2015 roku.Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Ewa Miękus – Pączek przypomina, że zgodnie z Regulaminem Obrad Okręgowych Zjazdów Lekarzy OIL w Warszawie, projekt uchwały, stanowiska lub apelu w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu może zgłosić delegat, organ Zjazdu lub organ Izby.Projekty można zgłosić także w innym trybie: na 30 dni przed zjazdem, na podany adres, wraz z celem uchwały i jej uzasadnieniem, w celu uzyskania rekomendacji Okręgowej Rady Lekarskiej co do zasadności i celowości jej podjęcia. Taki projekt może zgłosić delegat na Zjazd, jednak wymagane jest poparcie danego projektu przez co najmniej pięciu delegatów. Termin 30 dni przed zjazdem został w tym roku wydłużony do 15 marca.Delegaci powinni nadsyłać skany projektów uchwał składane w tym trybie na adres: sekretarz@oilwaw.org.pl lub projekty – listownie na adres: Sekretarz ORL w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

Formularz wniosku znajduje się tutaj.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów