22 listopada 2017

Informacja dotycząca elektronicznej dokumentacji medycznej

W dniu 25 sierpnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, które przesuwają m.in. termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z 01 stycznia 2018 r. na 01 stycznia 2019 r.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art.  56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1845 j.t.):

1. Dokumentacja medyczna, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

1) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,

2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań,

3) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 a.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów