5 lutego 2016

Informacja o XXXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie

UWAGA! Koleżanki i Koledzy delegaci na Zjazd!

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku

w Hotelu Marriott w Warszawie (al. Jerozolimskie 65/79).

Projekty uchwał, apeli oraz stanowisk Zjazdu, wraz z podaniem celu i uzasadnieniem, zgodnie z regulaminem obrad Zjazdu można zgłaszać do 31 marca 2016 roku na adres sekretarz@oilwaw.org.pl

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza


 

Rejestracja delegatów na Zjazd w Hotelu Marriott, al. Jerozolimskie 65/79
od godz. 8.00 do godz. 9.00

8.00 – Msza święta w kościele pw. św. Barbary, ul. Nowogrodzka 51

1. Godz. 9.00 – Otwarcie Zjazdu – kol. Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Wprowadzenie sztandaru.
3. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
4. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym 2 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy.
5. Wybory komisji zjazdowych:

  • Komisji Mandatowej,
  • Komisji Regulaminowej,
  • Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Komunikat Komisji Mandatowej.
7. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu – podjęcie uchwały.
8. Informacja o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych i trybie ich pracy.
9. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w roku 2015 – przedstawia kol. Andrzej Sawoni.
10. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z działalności w roku 2015 – przedstawia kol. Janina Barbachowska.
11. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego z działalności w roku 2015 – przedstawia kol. Roman Jasiński.
12. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2015 – przedstawia kol. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć.
13. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w roku 2015 i przedstawienie projektu budżetu na rok 2016 – przedstawia kol. Roman Olszewski.
14. Opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu OIL w roku 2015 – przedstawia kol. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za rok 2015,
b) zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie za rok 2015,
c) zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Warszawie za rok 2015,
d) zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie za rok 2015,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Okręgowej Izby Lekarskiej za rok 2015,
f) udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za rok 2015,
g) zatwierdzenia preliminarza budżetowego OIL w Warszawie na rok 2016,
h) zmiany regulaminu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

16. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów lekarzy i lekarzy dentystów w 2015 roku.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

17. Godz. 14.00 – Dyskusja nt. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia z udziałem Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia.
18. Wręczenie medali Laudabilis oraz nadanie tytułu Mentor.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał.
20. Wolne wnioski.
21. Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie obrad.

PLIKI DO POBRANIA:

OSTATNIA AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów