30 czerwca 2020

KOMUNIKAT dla absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mając na uwadze przepis art. 14 a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020, poz. poz. 514, 567 ze zm.), który stanowi, że:

„5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia:

  1. 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin –w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września; (…)”

uwzględniając Komunikat Ministerstwa Zdrowia  o wydłużeniu okresu składania wniosków do LEK/LDEK w sesji jesiennej 2020 r. do dnia 31 lipca 2020, uprzejmie informuję, że absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zgłoszą się do Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z odpowiednimi dokumentami (tj. dokumentem tożsamości oraz zaświadczeniem o ukończeniu uczelni medycznej), do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 15.45, zostaną zweryfikowani w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

 Uwaga – wymagana uprzednia rejestracja  poprzez wypełnienie FORMULARZ REZERWACJI TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU W-1 ORAZ DOKUMENTÓW DO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (W TYM RÓWNIEŻ UWIERZYTELNIENIE UPRAWNIENIA W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) W ROLI ABSOLWENTA)

Niezbędne dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany wniosek z SMK, (ważne: w polu numer dyplomu w przypadku zaświadczenia o ukończeniu uczelni medycznej– proszę wpisać numer zaświadczenia, w polu data wydania – należy wpisać datę wydania zaświadczenia)
  • oryginał dyplomu ukończenia uczelni medycznej lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu uczelni medycznej,
  • oryginał dokumentu tożsamości.

Uzyskanie uwierzytelnienia w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o egzamin LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta” kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK (do dnia 31.07.2020)

Uwierzytelnienia Państwa wniosków o modyfikację uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia dokonuje Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu (Biuro Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul Puławska 18, parter, stanowisko Nr 3).

 

Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

lek. Piotr Artur Winciunas

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów