4 lipca 2018

KOMUNIKAT dla absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mając na uwadze przepis art. 14 a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018, poz. 617 j.t. ze zm.), który stanowi, że:

„5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia:

  1. 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin –w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września; (…)”,

a także ze względu na termin zakończenia sesji egzaminacyjnej przewidziany na dzień 7 lipca 2018, uprzejmie informuję, że czas pracy w Biurze Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (stanowisko Nr 3), w dniach od 9 lipca 2018 do 13 lipca 2018 zostanie wydłużony do godz. 18.00.

Tym samym absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zgłoszą się do Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z odpowiednimi dokumentami (tj. dokumentem tożsamości oraz zaświadczeniem o ukończeniu uczelni medycznej), najpóźniej do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 18.00, zostaną zweryfikowani w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Uzyskanie uwierzytelnienia w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o egzamin LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta” kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK (do dnia 15.07.2018)

Uwierzytelnienia Państwa wniosków o modyfikację uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia dokonuje Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu (Biuro Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul Puławska 18, parter, stanowisko Nr 3)

Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

lek. Piotr Artur Winciunas

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów