24 maja 2021

Najczęściej zadawane pytania przez absolwentów uczelni medycznych

1. Czy muszę brać pod uwagę średnią ocen układając listę preferowanych placówek.

Układając listę preferowanych podmiotów proszę nie sugerować się średnią, a wyłącznie własnymi preferencjami do miejsca odbywania stażu. Po złożeniu wniosku program komputerowy rozdziela miejsca stażowe według algorytmu – w pierwszej kolejności Stażyści z najwyższą średnią, ostatni z najniższą.
W przypadku stażystów z identyczną średnią decyduje wyższa pozycja placówki na liście preferencji.

2. Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość odbywania stażu poza granicami Polski?
Tak, istnieje możliwość odbycia stażu za granicą. Wszelkie formalności załatwia się w kraju, w którym taki staż ma być realizowany. Jeżeli chodzi o uznanie stażu podyplomowego zrealizowanego za granicą, to wszelkie informacje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-uznanie-stazu-podyplomowego-lekarza-lekarza-dentysty-odbytego-poza-unia-europejska

3. Myślę o odbyciu stażu podyplomowego za granicą. Czy w takim wypadku mimo wszystko mogę zrekrutować się na staż w Polsce? Jeżeli tak, to jak wygląda kwestia ewentualnej rezygnacji? Od koleżanki ze studiów słyszałam, że niestawienie się w miejscu odbywania stażu grozi karą finansową. Czy można tego uniknąć?
Dokumenty dotyczące rekrutacji na staż podyplomowy zaczynający się 1 października można składać do 30 lipca br. Jeżeli zdecyduje się Pani na odbywanie stażu za granicą, powinna Pani złożyć rezygnację z odbywania stażu przed terminem jego rozpoczęcia w Polsce i wówczas będzie Pani skreślona z listy lekarzy stażystów. Należy podkreślić, że skreślenie z listy stażystów przed podpisaniem umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu nie powoduje konsekwencji finansowych.

4. Kiedy najpóźniej należy być zameldowanym na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, aby można ubiegać się o przyznanie miejsca stażowego w najbliższym postępowaniu rekrutacyjnym?
Izba, w której odbywany jest staż, jest uzależniona od miejsca zamieszkania. OIL ustala je na podstawie oświadczenia przedstawianego przez stażystę.
Oświadczenie to musi być zgodne z treścią złożonego wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisanie na listę członków oraz wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (W1).
Należy dodać, że lekarz stażysta ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania niezgodnego z prawdą, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przenosi staż podyplomowy na teren działania właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej według miejsca zamieszkania lekarza stażysty. OIL w Warszawie w trakcie odbywania stażu, może żądać od lekarza stażysty, który złożył oświadczenie, zaświadczenia o stałym zamieszkaniu oraz innych dokumentów potwierdzających stałe miejsce zamieszkania.

W procesie rekrutacji obowiązuje kryterium zameldowania na terenie województwa mazowieckiego w obszarze objętym działaniem OIL w Warszawie, w obecnej turze (aplikacja na staż od 1 października) meldunek ten musi obowiązywać przynajmniej od momentu składania dokumentów na cały okres stażu.

5. Czy osoby pochodzące z Warszawy będą miały zapewnione miejsce do odbycia stażu w tutejszej placówce? Słyszałem, że w przypadku innych miejscowości osoby z nich pochodzące z nich mają pierwszeństwo, ale nie dotyczy to właśnie stolicy, co wydaje mi się niesprawiedliwe.
Zameldowanie w danym mieście nie daje pierwszeństwa do odbywania stażu w żadnym wypadku, bez względu na to, czy jest to Warszawa, czy jakakolwiek inna lokalizacja. O kolejności do odbywania stażu w preferowanych podmiotach decyduje średnia, a dodatkowe punkty uzyskać można jedynie za rekomendacje w oparciu o opinie lub publikacje. Szczegółowo zasady te są opisane w § 3 ust. 1 uchwały nr 51/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

6. Czy wobec obowiązku bycia zameldowanym na terenie działania izby można by wprowadzić alternatywę w postaci np. zaświadczeniem o płaceniu podatków na danym obszarze przez stażystę lub jego rodziców, jeśli nadal mieszka w domu rodzinnym?
Izba, w której odbywany jest staż, jest uzależniona od miejsca zamieszkania. OIL ustala je na podstawie oświadczenia przedstawianego przez stażystę. Niemniej należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. (art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności, DzU z 2021, 510 t.j.). Jednocześnie w Polsce wciąż istnieje obowiązek meldunkowy, co oznacza, że obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Praktycznie odbycie stażu w określonej izbie oznacza więc konieczność bycia zameldowanym na terenie objętym jej funkcjonowaniem.
Co więcej wymóg weryfikacji miejsca zamieszkania wynika z reguł finansowania stażu przez samorząd wojewódzki, więc OIL nie ma swobody w tej kwestii.

7. Czy zasady i kolejność przyznawania miejsc są różne dla osób z zameldowaniem stałym i czasowym?
Zasady przyznawania miejsc są takie same dla wszystkich, nie zależnie czy są zameldowani na stałe czy czasowo na obszarze objętym działaniem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

8. Mam obywatelstwo białoruskie, ale posiadam kartę stałego pobytu na terenie Polski. Czy w procesie rekrutacji na staż obwiązują mnie takie same zasady jak obywateli Polskich?
Tak. W przypadku stażystów cudzoziemców zasady są takie same jak dla obywateli polskich. Kolejność zaś przydzielania do konkretnych placówek ustalana jest według średniej powiększonej ewentualnie o dodatkowe punkty za rekomendacje.
We wniosku o skierowanie na odbycie stażu podyplomowego należy umieścić oświadczenie o miejscu zamieszkania, co wiąże się ze spełnieniem obowiązku meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.
UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż, należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 30.07 br. do godz. 15.00.
W okresie epidemii dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadziliśmy system rezerwacji wizyt mających na celu złożenie ww. dokumentów. Można jej dokonać za pomocą formularza online.

9. Na jakich zasadach odbywa staż lekarz cudzoziemiec niebędący obywatelem państw członkowskich UE?
Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP:
– udzielono zezwolenia na pobyt stały lub czasowy,
– udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
-nadano status uchodźcy,
– wydano Kartę Polaka,
– wydano wizę krajową (wielokrotnego wjazdu – MULTI 365),
biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie (wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

10. Czy można zmienić w trakcie miejsce odbywania stażu, a jeśli tak, to jak wygada procedura?
Można zmienić miejsce odbywania stażu podyplomowego. Żeby tego dokonać, należy napisać podanie z prośbą o przeniesienie wraz z uzasadnieniem. Staż może być przeniesiony po ukończeniu danego stażu cząstkowego i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego oraz może to nastąpić od pierwszego dnia miesiąca. Przy większej ilości chętnych decyduje średnia.

11. Czy informacja o wolnych miejscach stażowych między okresami rekrutacyjnymi w danym szpitalu nie powinna trafiać przede wszystkim do stażystów z najwyższą średnią, dla których szpital z wolnym miejscem znajdował się na liście rankingowej powyżej miejsca, w którym aktualnie odbywają staż?
Lista wolnych miejsc stażowych będzie udostępniona na stronie Izby. By na nią trafić, trzeba wysłać oddzielne zgłoszenie. Izba nie informuje wszystkich stażystów o chwilowym zaistnieniu wolego miejsca w danej placówce.
Przy większej ilości chętnych decyduje średnia. Patrz pkt. wyżej.

12. Sytuacje osób z dziećmi/ciężarnych w rekrutacji na staż rozpatrywane są jako „indywidualne, szczególne przypadki”. W mojej ocenie nie możemy tego uznawać za przypadek szczególny, gdyż sytuacja z wyżej wymienionymi studentami powtarza się każdego roku i dotyczy kilku/kilkunastu absolwentów. Czy istniej możliwość usankcjonowania tej kwestii w kryteriach rekrutacji?
Z doświadczenia prac Komisji ds. Stażu Podyplomowego wynika, że choć sama ciąża/posiadanie dziecka jest zjawiskiem powtarzalnym, to sytuacja konkretnych osób jest zawsze nieco inna. Dlatego uwzględnienie jej w procesie rekrutacji nie byłoby praktyczne. Znacznie lepsze skutki daje rozpatrywanie każdej sytuacji indywidualnie. Komisja ds. Stażu Podyplomowego stara się wdrażać specjalny tryb wobec najbardziej potrzebujących. Np. w rekrutacji na październiku 2020 r. z takiej ścieżki skorzystało 3% proc. osób ubiegających się o staż.

13. Czy oceny niedostateczne brane są po uwagę do obliczania średniej, jeśli zostały poprawione w kolejnym terminie? Co jeśli student otrzymał ocenę niedostateczną także w drugim terminie, a pozytywną dopiero w trzecim? Czy wówczas do średniej będą liczone obie oceny niestateczne?
Wszystkie oceny niedostateczne są brane pod uwagę, także te z wcześniejszych terminów egzaminów i nieudanych egzaminów poprawkowych.

14. Chciałabym zapytać, czy dodatkowe punkty za publikację do rekrutacji na staż podyplomowy zostaną również przyznane, jeśli jestem absolwentką innego uniwersytetu niż WUM, a potwierdzenie publikacji będzie pochodziło z innej biblioteki?
W procesie rekrutacji do odbycia stażu podyplomowego OIL uwzględnia autorstwo bądź współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej.

15. Czy Szpital Powiatowy w Pruszkowie, Szpital Kolejowy w Pruszkowie oraz Szpital w Żyrardowie będą w tym roku podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu? Mam na myśli podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę w celu odbywania stażu a nie czy będą prowadzić tylko staże cząstkowe. Jeśli nie będą uprawnione, to jaka jest tego przyczyna?
Szpital Kolejowy w Pruszkowie jest wpisany na listę Urzędu Marszałkowskiego podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego.
Natomiast Szpital Powiatowy już nie. Wynika to z tego, że nie spełnia wymogów związanych prowadzeniem stażu podyplomowego.
Szpital w Żyrardowie natomiast nie jest zainteresowany prowadzeniem stażu podyplomowego dla lekarzy.

16. Czy praca stażysty trwa z założenia 8 h dziennie i czy w razie braku możliwości zapewnienia tak długich zmian (tylko zmiany trwają np. 6 h) przez miejsce stażowe kierownik stażu może żądać odrabiania niewyrobionych godzin pracą w weekendy?
Zgodnie z prawem kierownik stażu ma obowiązek zapewnienia pełnowymiarowych zmian. Taka zmiana trwa 7 godz. i 35 min. Do tego dochodzą dyżury. Stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut:

• w oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii;
• w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej;
• w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
• w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej.

17. Czy w związku z częściowym prawem wykonywania zawodu stażysta ma prawo wypisać receptę pro auctore, lub pro familia?
Stażysta ma możliwość wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji. Nie dotyczy to jednak recept pro auctore i pro familia. Tych lekarz stażysta wystawiać nie może.

18. Po jakim czasie od rozpoczęcia stażu przysługuje urlop?
Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 153 § 1. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Urlop ustala się z kadrami danej placówki do której lekarz stażysta jest skierowany.

19. Gdzie można zapoznać się z regulaminem rekrutacji na tegoroczny staż podyplomowy?
Uchwała w tej sprawie znajduje się tu: https://izba-lekarska.pl/staz-podyplomowy/procedury-i-formularze/lekarze-z-obywatelstwem-polskim/
Czy dodatkowe punkty za publikacje dotyczą jedynie publikacji znajdujących się na obecnej liście czasopism punktowanych, tj. z 2020 r.?
Tak, punkty za publikacje opublikowane w 2020 roku i w 2021 roku dotyczą jedynie publikacji znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście czasopism punktowanych tj. z 2020 roku. Jednakże, w przypadku, gdy publikacja opublikowana została w 2019 roku (lub latach wcześniejszych) i znajdowała się wówczas na aktualnej liście czasopism punktowanych – punkty za publikacje przyznawane są zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym roku publikacji czasopisma. Dodatkowe punkty naliczane są zatem zgodnie z obowiązującą w danym roku listą czasopism punktowanych, a przy ich naliczaniu kluczową jest data publikacji i obecność danego czasopisma na liście czasopism punktowanych w tejże dacie. Ponadto, podstawą do przyznania dodatkowych punktów jest dostarczenie zaświadczenia z Głównej Biblioteki Lekarskiej.

20. Czy pod uwagę będzie brane wyłącznie współautorstwo? W dobie guest writingu należałoby tę kwestię wyjaśnić, tzn. brać pod uwagę wyłącznie autora pierwszego/korespondencyjnego lub z udokumentowanym minimum 10% wkładem w powstanie publikacji.
Komisja przyznając dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z obowiązującą w tym przedmiocie Uchwałą nr 51/R-VIII/20 z dnia 12 maja 2021 r., bierze pod uwagę zarówno autorstwo, jak i współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej.

21. Czy obecnie rekrutacja na staż odbywa się zgodnie z planem?
Absolwenci uczelni medycznych od 1 lipca br. do 30 lipca br. obsługiwani są w Biurze Obsługi Lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 po uprzedniej rezerwacji terminu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów