27 kwietnia 2020

Najczęściej zadawane pytania przez lekarzy stażystów

1. Czy lekarz stażysta może odbywać dyżury w czasie trwania kursów z bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, krwiodawstwa i krwiolecznictwa?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Zdrowia przekazujemy odpowiedź na pytanie:

  • w zakresie orzecznictwa lekarskiego jest przyswojenie przez lekarzy i lekarzy dentystów wiedzy o rodzaju świadczeń z ubezpieczeń społecznych, warunkach nabywania prawa do nich oraz zasadach i trybie ich przyznawania;
  • w zakresie bioetyki jest kształtowanie postaw lekarzy i lekarzy dentystów w oparciu o system norm etycznych zawartych w przysiędze i przykazaniu Hipokratesa, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji helsińskiej i tokijskiej, Deklaracji genewskiej, polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL) oraz w Europejskiej konwencji bioetycznej;
  • w zakresie prawa medycznego jest poznanie i przyswojenie podstawowych przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Z powyższego zatem wynika, że realizacja w tym samym czasie dwóch zakresów staży nie jest możliwa, ponieważ ww. staże nie pokrywają się co do celu i oczekiwanego efektu szkolenia, a szkolenia w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego niosą za sobą konieczność odbycia łącznie 70 godzin szkolenia, w trakcie których stażysta nie mógłby realizować jednocześnie świadczeń zdrowotnych. Na nabycie wiedzy i umiejętności z danej dziedziny lub danego zakresu szkolenia w programie przeznaczony został określony czas, a dni oddelegowania na dane szkolenie uwzględniane są przez koordynatora w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu podyplomowego.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia różni się od poglądu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jednak jest wiążąca dla Izby i stażystów.

2. Czy jeżeli podmiot prowadzący staż cząstkowy (np. pediatrii)  nie chce przyjąć stażystów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym bez podania zastępczej placówki, w której mogliby te staże realizować. Co w takim wypadku mają robić stażyści?

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, na wielu oddziałach zostały wprowadzone zmiany organizacyjne obejmujące swoim zakresem m.in. ograniczenie przyjęć oraz rezygnację z dyżurów towarzyszących. Jest to zmiana szczególna istotna dla lekarzy stażystów jako, że ma to wpływ na stopień realizacji programu stażu cząstkowego. Często możemy spotkać się z sytuacją, gdzie z wyżej wskazanego powodu szkolenie specjalizacyjne lub staż cząstkowy został odwołany. W takiej sytuacji staż podyplomowy zostaje przedłużony zgodnie z zachowaniem dotychczasowych zasad finansowania. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje w tym zakresie stosowaną zmianę rozporządzenia, która to wprowadzić ma możliwość przedłużenia stażu podyplomowego przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą Okręgową Izbą Lekarską. Mając na uwadze powyższe, o wszelkich zmianach i nowelizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jednocześnie przypominany, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

  1. wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo
  2. pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę związanej z realizacją stażu podyplomowego jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

3. Czy lekarz stażysta w trakcie realizacji stażu podyplomowego może zostać przeniesiony na inny oddział lub do innej jednostki?

Tak, lekarz stażysta może zostać przeniesiony do inny oddział lub do innej jednostki. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w związku z epidemią istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne w danym oddziale lub jednostce.

Powyższe wynika wprost z art. 15 ust. 8 a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

  1. wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo
  2. pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę związanej z realizacją stażu podyplomowego jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

4. Jak wygląda realizacja stażu podyplomowego w przypadku przeniesienia lekarza stażysty na inny oddział lub do innej jednostki?

W takiej sytuacji lekarz stażysta sam decyduje o sposobie postępowania i może skorzystać z dwóch alternatywnych rozwiązań. Może bowiem wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przedłużenie stażu podyplomowego na dotychczasowych zasadach finansowych lub z wnioskiem o uznanie okresu pracy w trybie art. 15 ust. 8a ustawy o zawodach lekarza i lekarzy dentysty na poczet realizacji stażu podyplomowego.

5. Jakie prawa i obowiązki ma lekarz stażysta skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie art. 15 ust. 8a ?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zadania muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Ponadto, lekarz stażysta musi zostać wyposażony przez pracodawcę w środki ochrony osobistej adekwatnie do sytuacji w miejscu pracy. Jeżeli wszelkie przesłanki są spełnione – lekarz stażysta nie może odmówić wykonywania świadczeń medycznych, chyba, że ograniczenia wynikają wprost z przepisów szczególnych.

6. Co w przypadku, gdy podmiot prowadzący staż zawiesza działalność lub zmienia profil? Czy lekarzowi stażyście przysługuje wówczas wynagrodzenie?

W przypadku gdy jednostka, z którą lekarz stażysta ma podpisaną umowę o pracę, zawiesza działalność (np. stomatologia) lub zmienia jej profil (np. szpital jednoimienny) w związku z czym nie jest w stanie ani realizować programu stażu podyplomowego, ani kierować lekarza do innych zadań na podstawie art. 15 ust. 8a pkt 2, staż podyplomowy ulega zawieszeniu do czasu trwania przesłanek zmian organizacyjnych podmiotu leczniczego. W tym czasie lekarz stażysta otrzymuje dotychczasowe wynagrodzenie.

Mechanizm przedłużenia stażu podyplomowego będzie miał zastosowanie, w przypadku gdy lekarz w trakcie stażu podyplomowego, zostanie czasowo przeniesiony na inny odział lub do innej jednostki, w którym/w której w związku z epidemią istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku decyzja o sposobie postępowania należy do lekarza stażysty. Może on bowiem wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przedłużenie stażu podyplomowego na dotychczasowych zasadach finansowych lub z wnioskiem o uznanie okresu pracy w trybie art. 15 ust. 8a ww. ustawy na poczet realizacji części stażu podyplomowego.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów