13 lutego 2015

Proszę pamiętać o obowiązku uzupełniania dokumentacji!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!W imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przypominam o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2011r Nr 219, poz. 1708).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

1)    zmiany imion i nazwiska

2)    obywatelstwa

3)    uzyskania stopnia naukowego

4)    uzyskania tytułu naukowego

5)    zmiany adresu zamieszkania ,numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej

6)    zmiany adresu do korespondencji

7)    podjęcia wykonywania zawodu

8)    zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP

9)    przejścia na emeryturę lub rentę

oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:

a) w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz świadectwo pracy lub zaświadczenie
od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy.

e) w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe)

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną p.rejestracja@oilwaw.org.pl, faksem pod numer (22) 54 28 315, lub pocztą tradycyjną albo osobiście w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Niezbędne druki oraz oświadczenia umieszczone zostały na stronie internetowej  Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie www.oilwaw.org.pl w zakładce „Procedury i formularze”

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu pod numerem telefonu 22 54 28 314 lub adresem e-mail p.rejestracja@oilwaw.org.pl , w godzinach pracy Komisji (poniedziałek- piątek 9.00-16.00, środa 9.00-18.00)

Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

lek. Ładysław Nekanda-Trepka

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów