4 października 2018

Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza za okres XII 2013 – IV 2018.

Zadaniem audytora będzie sprawdzenie czy w badanym okresie:

  1. Struktura organizacyjna była dostosowana do aktualnych celów i zadań jednostki.
  2. Osoby zarządzające i pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania.
  3. Uprawnienia były prawidłowo delegowane.
  4. Przestrzegane były wartości etyczne.
  5. Wprowadzono odpowiednie mechanizmy kontroli zarządczej, w tym czy wykonywane operacje finansowe i gospodarcze były prawidłowo i rzetelnie dokumentowane, zatwierdzane przez osoby i organy upoważnione, czy następowała weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po ich realizacji.
  6. Stworzony był plan działalności jednostki oraz sprawozdanie z jego wykonania.
  7. W zawartych umowach dostatecznie zabezpieczono interes prawny jednostki.
  8. Zapewniono odpowiednie mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

Badaniu audytora zostaną poddane inwestycje remontowe oraz zawarte umowy ubezpieczeń i system windykacji składek lekarskich, tworzenie rezerw.

Celem audytu jest: ocena realizacji założonych celów i zadań uwzględniająca kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności; określenie istotnych ryzyk występujących w obszarze działania jednostki na podstawie negatywnych zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości; stworzenie systemu monitorowania realizacji celów i zadań jednostki wraz z wyznaczeniem ich mierników.

Termin realizacji zadania: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty w zamkniętych kopertach proszę składać na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa z dopiskiem „Oferta Audyt”.

Proszę o dołączenie do oferty opisu kwalifikacji osób wyznaczonych do przeprowadzenia badania.

Termin składania ofert: 15 października 2018 r.

Pytania proszę przesyłać na adres e-mail: j.kowalczuk@oilwaw.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów