20 kwietnia 2017

Ogłoszenie: Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszej kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki – działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.) – zwrócił się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o przedstawienie kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.

Lekarze, lekarze dentyści – zainteresowani kandydowaniem do składu Komisji mogą składać swoje zgłoszenia do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny tytuł w dziedzinie nauk medycznych;
  • wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;
  • posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys;
  • dokument potwierdzający wyższe wykształcenie, tytuł magistra lub równorzędny tytuł w dziedzinie nauk medycznych, albo stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz braku ukarania karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej, a także braku orzeczenia wobec tej osoby środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego [ 39 Kk: Środkami karnymi są: (…) 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (…)].

 

Szczegółowy tryb działania komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Rozdział 13a – Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych)

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów