21 maja 2019

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, NIP: 522-00-02-357,zaprasza do składania ofert na nabycie 9 (słownie: dziewięć) udziałów spółki APRIL Polska Medbroker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000096287.

Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), co stanowi 2,71 % udziału w strukturze kapitału zakładowego i daje 2,71 % ogólnej liczby głosów.

O wyborze oferty decydować będzie cena za nabywane udziały.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 roku (włącznie) do godz. 12.00 na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na zakup udziałów spółki April Polska Medbroker” lub osobiście w sekretariacie (pokój 402) Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 17.06.2019 r. Kontakt: e-mail: j.kowalczuk@oilwaw.org.pl tel. 022 54 28 385.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone dnia 30 czerwca 2019 roku.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.

Oferta zakupu powinna zawierać:

  1. Liczbę udziałów, jaką oferent zamierza zakupić,
  2. Proponowaną cenę za jeden udział,
  3. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za udziały.

Zbycie udziałów zgodnie z zapisami § 11 umowy spółki wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Zgromadzenia Wspólników.

Nadto, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie informuje, że zgodnie z umową spółki APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. wspólnikom spółki przysługuje prawo pierwokupu udziałów na następujących warunkach:

  1. W przypadku zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, wspólnikowi April Polska Broker Sp. z o. o. przysługuje prawo pierwokupu oferowanych do zbycia udziałów przed innymi wspólnikami,
  2. Prawo pierwszeństwa April Polska Broker Sp. z o. o. może wykonać w terminie czterech tygodni od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów oraz cenę sprzedaży udziałów – poprzez złożenie zbywającemu oświadczenia woli w zakresie nabycia udziałów. W razie nieskorzystania w tym terminie z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów mogą skorzystać pozostali wspólnicy,
  3. W przypadku nie skorzystania przez April Polska Broker Sp. z o. o. z prawa pierwokupu pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych udziałów. W przypadku, gdy z prawa pierwszeństwa chce skorzystać więcej niż jeden wspólnik, przeznaczone do zbycia udziały przysługują zainteresowanym wspólnikom w stosunku do udziałów dotychczas przez niech posiadanych,
  4. Prawo pierwszeństwa wspólnicy mogą wykonać w terminie czterech tygodni od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów oraz cenę sprzedaży udziałów – poprzez złożenie zbywającemu oświadczenia woli w zakresie nabycia udziałów. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w tym terminie wspólnik, który uzyskał zgodę Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów może swobodnie nimi rozporządzać. Po bezskutecznym upływie tego terminu wspólnik zbywający może sprzedać udziały dowolnemu nabywcy.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów