17 marca 2015

Porządek obrad XXXV OZL OIL w Warszawie

Rejestracja delegatów na Zjazd w Hotelu DoubleTree by Hilton,

ul. Skalnicowa 21

od godz. 8.00 do godz. 9.00


 8.00 – Msza święta w kościele pw. „Wniebowzięcia NMP” ul. Trakt Lubelski 157


 1. Godz. 9.00 – Otwarcie Zjazdu – kol. Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
 2. Wprowadzenie sztandaru.
 3. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 4. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym 2 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy.
 5. Wybory komisji zjazdowych:
  – Komisji Mandatowej,
  – Komisji Regulaminowej,
  – Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Komunikat Komisji Mandatowej.
 7. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
 8. Informacja o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych i trybie ich pracy.
 9. Sprawozdanie z działalności ORL w roku 2014 – przedstawia kol. Andrzej Sawoni.
 10. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z działalności w roku 2014 – przedstawia kol. Zbigniew Czernicki.
 11. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego z działalności w roku 2014 – przedstawia kol. Roman Jasiński.
 12. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2014 – przedstawia kol. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć.
 13. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w roku 2014 i przedstawienie projektu budżetu na rok 2015 – przedstawia kol. Roman Olszewski.
 14. Opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu OIL w roku 2014 – przedstawia kol. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Okręgowej Izby Lekarskiej za rok 2014, b) udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2014, c) przyjęcia projektu budżetu na rok 2015, d) ubezpieczeń lekarzy.
 16. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów lekarzy i lekarzy dentystów w 2014 roku.
 17. Godz. 12.50 – Wystąpienie Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – prezentacja Banku.

  13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa – spotkanie wielkanocne.


 18. Godz. 14.00 – Sesja dyskusyjna pt. „Pakiet onkologiczny w praktyce”. Udział w dyskusji wezmą:
  – prof. Danuta Perek (Klinika Onkologii, Centrum Zdrowia Dziecka),
  – prof. Wiesław Jędrzejczak (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, CSK WUM),
  – prof. Tadeusz Pieńkowski (Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock),
  – p. Filip Nowak (Narodowy Fundusz Zdrowia).
 19. Wręczenie medali i odznaczeń.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał.
 21. Wolne wnioski.
 22. Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie obrad.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów