7 października 2015

Sądy na Mazowszu poszukują lekarzy sądowych i biegłych lekarzy

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do lekarzy wykonujących zawód na terenie okręgu sądów: Sądu Okręgowego w Siedlcach, Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Okręgowego w Warszawie o kandydowanie na funkcję lekarza sądowego. Natomiast sądy: Okręgowy w Warszawie oraz Warszawa-Praga poszukują biegłych lekarzy wszystkich specjalności.

Zainteresowani pełnieniem powyższych funkcji proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: sekretarz@oilwaw.org.pl

Zadaniem lekarza sądowego jest wystawianie zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wystawionych zaświadczeń, który ma udostępnić na żądanie prezesa sądu okręgowego, sądu lub prokuratora.

Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie. Stawka kwotowa za każde wystawione zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wynosi 100 zł. Podstawą wypłaty w terminie 30 dni jest dostarczenie raz w miesiącu przez lekarza sądowego zestawienia wszystkich wystawionych zaświadczeń w miesiącu kalendarzowym. Jeśli lekarz wystawi zaświadczenie w miejscu pobytu uczestnika postępowania, należy mu się ponadto zwrot kosztów dojazdu do tego miejsca.

Zgodnie z ustawą o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ma nieposzlakowaną opinię;
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Nie może nim zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

SO w Siedlcach poszukuje następujących specjalistów: psychiatrów, chirurgów, internistów, specjalistów medycyny rodzinnej, ginekologów i położników, okulistów i kardiologów. Prezes tamtejszego sądu poinformowała, że łączna liczba kandydatów na lekarzy sądowych winna wynieść 38 osób, z których 12 winno w miarę możliwości zamieszkiwać w Siedlcach (lub powiecie siedleckim), sześć – w Garwolinie (lub powiecie garwolińskim), cztery – w Łosicach (lub powiecie łosickim), siedem – w Mińsku Mazowieckim (lub powiecie mińskim), cztery – w Sokołowie Podlaskim (lub powiecie sokołowskim) i pięć – w Węgrowie (lub powiecie węgrowskim)” – czytamy w piśmie.

SO w Radomiu poszukuje natomiast chirurgów, internistów, kardiologów, lekarzy rodzinnych, neurologów i ortopedów.

SO w Warszawie poszukuje internistów, lekarzy chorób wewnętrznych, ortopedów, chirurgów, kardiologów, psychiatrów, neurologów, laryngologów, okulistów, ginekologów i onkologów.

Prezes tamtejszego sądu poinformował, że jednocześnie poszukiwani są lekarze sądowi dla sądów rejonowych w następujących miejscowościach: Zwoleń, Kozienice, Szydłowiec, Radom, Lipsk, Przysucha, Grójec.

SO w Płocku poszukuje lekarzy z rejonów Płocka, Ciechanowa, Mławy, Płońska, Żyrardowa, Sierpca, Sochaczewa i Gostynina do pełnienia czynności lekarza sądowego w wyznaczonym rejonie, miejscu i czasie.

SO Warszawa-Praga poszukuje lekarzy sądowych w specjalnościach według załączonego pisma.

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:
• korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• ukończyła 25 lat życia;
• posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie medycyny, dla której ma być ustanowiona;
• daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
• wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
• posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).

Biegły sądowy zaliczany jest do osobowych źródeł dowodowych, a jego opinia traktowana jest jako środek dowodowy, mający na celu wyjaśnienie i pomoc sądowi w rozstrzygnięciu sprawy cywilnej bądź karnej.

Stawka za godzinę pracy biegłego lekarza – to obecnie maksymalnie około 30 zł, przy czym posiadanie tytułu naukowego zwiększa tę kwotę.

Zgłoszenia, zarówno na lekarzy sądowych, jak i biegłych, przyjmuje OIL w Warszawie pod adresem: sekretarz@oilwaw.org.pl

jw/kj

OSTATNIA AKTUALIZACJA 20 WRZEŚNIA 2017 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów