10 sierpnia 2020

Statystyki w pytaniach i odpowiedziach (staż 2020)

 1. Ile osób aplikowało w tym roku na staż? 643 wnioski zostały złożone przez lekarzy, a 157 przez lekarzy dentystów. Łącznie 800 aplikacji wpłynęło do OIL.
 2. Ilu spośród aplikantów skończyło WUM? WUM ukończyło 559 osób, 477 lekarzy i 82 lekarzy dentystów.
 3. Ile miejsc stażowych przewidziano w szpitalach w Warszawie? 264 miejsc w szpitalach w Warszawie i 129 miejsc w warszawskich podmiotach prowadzących staż dla lekarzy dentystów.
 4. Ile mamy wszystkich miejsc stażowych w podmiotach na terenie OIL w Warszawie?
  588 miejsc stażowych dla lekarzy w szpitalach na obszarze izby. Miejsc na terenie OIL w podmiotach prowadzących staż dla lekarzy dentystów jest 197.
 5. Ile było miejsc stażowych w zeszłym roku? W rekrutacji na staż od 1 października 2019 r. było dostępnych 607 miejsc dla lekarzy i 207 miejsc dla lekarzy dentystów.
 6. Ilu osobom przyznano dodatkowe punkty za publikacje? Punkty za publikację przyznano 201 osobom, z czego: 195 osób wśród lekarzy i 6 osób wśród lekarzy dentystów.
 7. Do kiedy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie przyznania miejsca stażowego? Wnioski o ponowne rozpatrzenie można składać od 10.08.2020 r. do 14.08.2020 r.
 8. Jakimi kryteriami kierowano się przy przydzielaniu szpitali osobom, które nie dostały się do żadnego z wybranych przez siebie szpitali?
  Nie przydzielono miejsc w szpitalach osobom, które nie zakwalifikowały się do żadnego z 41 podmiotów (w obecnej rekrutacji 55 osób). Proces przyjmowania ewentualnych rezygnacji ze stażu i wycofanie dokumentów PWZ trwa do 11.08.2020 r. Osoby bez przydziału muszą czekać do kolejnego posiedzenia Komisji ds. Stażu Podyplomowego, po której ukaże się uaktualniona lista.
 9. Czy osoby z WUM były traktowane priorytetowo? NIE
 10. Czy można dostać się na staż poza listą, bez uwzględnienia kryterium średniej? Kto może podjąć taką decyzję? Co może mieć wpływ na podjęcie takiej decyzji? Czy w tym roku były takie przypadki?

Z pominięciem kryterium średniej do placówki może zostać skierowany lekarz, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję ds. Stażu Podyplomowego. Wszystkie wnioski/podania trafiają na posiedzenie Komisji ds. Stażu Podyplomowego.

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i jego treść znana jest wszystkim członkom Komisji (12 osób).

Podczas I posiedzenia Komisji w dniu 7 sierpnia 2020 r. rozpatrzono 68 wnioski (łącznie wpłynęło 68 wniosków, z czego 65 to wnioski złożone przez lekarzy, a 3 przez lekarzy dentystów).

U ubiegłym roku zostało pozytywnie rozpatrzonych 2,18 % wniosków.

W tym roku Komisja ds. stażu podyplomowego po przeanalizowaniu wniosków przedstawiła swoją  propozycję do akceptacji Prezydium ORL.

 1. Czy są miejsca „specjalne” na stażu? Miejsca specjalne nie istnieją. Jest za to pula miejsc dla lekarzy cudzoziemców posiadających pobyt czasowy, którzy muszą otrzymać od szpitala promesę zawarcia umowy cywilno-prawnej. Pula tych miejsc nie wpływa na liczbę miejsc dla Polaków. Staże dla lekarzy cudzoziemców z promesą NIE są finansowane ze środków marszałka województwa mazowieckiego. Poniżej znajduje się lista szpitali, które dysponują miejscami stażowymi przeznaczonymi dla cudzoziemców (po wcześniejszym wydaniu promesy):
  • Szpital Kliniczny przy Banacha – 8 miejsc/promes
   Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (ul. Poniatowskiego 26) – 10 miejsc/promes
  • Szpital Bielański przy ul. Cegłowskiej 80 – 5 miejsc / promes
  • Szpital praski al. Solidarności 67 – 1 miejsce/promesa
  • Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Kwiatkowskiego 19- 1 miejsce/promesa
  • W przypadku lekarzy dentystów: 4 miejscami dysponuje Centrum Medyczne WUM Uniwersyteckie Centrum Stomatologii ul. Binieckiego 6 w Warszawie
 1. Jak rozpatrywane są wnioski? Czy system jest automatyczny? System przydziela lekarzy/lekarzy dentystów automatycznie. Wyjątkiem są osoby, których podania zostały rozpatrzone pozytywnie przez członków Komisji ds. Stażu Podyplomowego. W tej sytuacji miejsce jest przydzielane ręcznie przez operatora (możliwe jest przydzielenie tylko tej placówki, którą wskazali członkowie Komisji). System tworzy jedną listę wszystkich złożonych wniosków uszeregowanych wg punktacji (średnia+ew dodatkowe punkty za publikacje). Następnie rozpoczyna przydzielanie (od najwyższej punktacji, a kończąc na najniższej) do wolnych miejsc wg. listy preferowanych podmiotów.

UWAGA – zmniejszona liczba miejsc w szpitalach wynika z przydzielenia miejsc poza kryterium średniej (patrz punkt 10) oraz przedłużenia staży podyplomowych z wcześniejszego rocznika.

 1. W jaki sposób jest liczona średnia? Przy wyliczaniu średniej brane są pod uwagę wszystkie oceny egzaminacyjne (łączenie ze wszystkimi ocenami niedostatecznymi). Nie bierzemy pod uwagę zaliczeń na ocenę. W przypadku osób zmieniających uczelnię w trakcie trwania studiów, bierzemy pod uwagę oceny ze wszystkich dostarczonych kart okresowych osiągnięć studenta (z obu uczelni lub w przypadku dwukrotnego transferu z trzech), a w przypadku rozbieżności i wątpliwości kontaktujemy się z dziekanatem uczelni. W związku z powyższym, średnie mogą różnić się od średniej, którą aplikujący mają wpisaną w zaświadczeniu o ukończeniu studiów.
 1. Jak to jest możliwe, że jest mniej miejsc stażowych niż lekarzy ubiegających się o staż?
  Liczba osób ubiegających się o staż podyplomowy na terenie OIL w Warszawie co roku zwiększa się. Wynika to z dwóch czynników. Przede wszystkim cyklicznie zwiększająca się liczba absolwentów WUM (w tym roku 477 osób, przy 264 miejscach w Warszawie) oraz zwiększająca się liczba absolwentów innych uczelni. W tym roku lekarze z Komisji ds. Stażu podyplomowego, przewidując większa liczbę aplikujacych, odwiedzili mazowieckie placówki by zwiększyć liczbę miejsc stażowych. Udało się pozyskać dodatkowe 21 miejsc. Mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów