2 listopada 2020

Staż a kwarantanna oraz inne pytania dot. odbywania stażu

Czy kwarantanna wydłuża staż?

Tak, kwarantanna wydłuża czas trwania stażu podyplomowego.

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r.,poz. 474) dalej: rozporządzenie, „Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu: w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 maja 2020 roku w odpowiedzi na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego „W ocenie Ministra Zdrowia za niezasadne należy uznać zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/ lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem), gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co z tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego

Czy jest jakakolwiek możliwość pracy zdalnej dla stażystów na kwarantannie?

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

Czy jest możliwość pracy zdalnej dla lekarza stażysty objętego TYLKO izolacją domową – decyzją Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej?

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszę o informację, czy lekarzowi odbywającemu staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty, należy przedłużyć staż cząstkowy w danej dziedzinie:

w przypadku objęcia lekarza kwarantanną,

w przypadku udzielenia dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Tak, czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty objętego kwarantanną ulega przedłużeniu w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przedłużenie stażu podyplomowego następuje natomiast na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. To samo dotyczy sytuacji, w której lekarzowi stażyście udzielana jest dodatkowa opieka nad dzieckiem na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). Staż podyplomowy  zostanie wówczas wydłużony zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i 6 rozporządzenia.

 Czy jest możliwość zaliczenia stażu jeżeli stażysta został oddelegowany do walki z COVID?

Tak, możliwość taka wynika bezpośrednio z art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.,poz. 514). Niemniej jednak, by taka możliwość powstała muszą zostać spełnione ustawowe przesłanki. Po pierwsze jest to możliwe tylko w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skierowania lekarzy stażysty do pracy przez wojewodę przy zwalczaniu epidemii albo pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, warunkiem koniecznym jest by powierzone zadania były dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty i podległy nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

Skierowanie lekarza stażysty do pracy przy zwalczaniu epidemii tj. skierowanie przez wojewodę.

Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu* na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1845).

*Przez „inny podmiot” rozumieć należy podmiot, wpisany na listę Urzędu Marszałkowskiego, z którym podmiot prowadzący staż zawarł w tym zakresie stosowne porozumienie.

 

Skierowanie lekarza stażysty do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. skierowanie przez pracodawcę.

Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku, pracodawca może skierować do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, a lekarz stażysta nie został skierowany do pracy przez wojewodę.

Jeżeli lekarz stażysta został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jest uprawniony do złożenia do właściwej miejscowo Okręgowej Rady Lekarskiej wniosku o uznanie okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę (https://izba-lekarska.pl/wnioski/)

Decyzja Okręgowej Rady Lekarskiej w  przedmiocie uznania okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego,  za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę na podstawie art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest natomiast decyzją uznaniową.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów