30 października 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi prawnej „Prawnik dla lekarza”

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi prawnej w ramach projektu „Prawnik dla lekarza” realizowanego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

Program polega na:

a) dyżurach asystenta prawnego w siedzibie OIL w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku;

b) dyżurach prawnika posiadającego uprawnienia adwokata lub radcy prawnego (biegłego w sprawach prawa medycznego, prawa pracy oraz aktów prawnych regulujących system ochrony zdrowia w Polsce) w siedzibie OIL – w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku;

c) konsultacjach telefonicznych udzielanych w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku;

d) udzielania pisemnej odpowiedzi na zapytania prawne składane drogą e-mail (zapytania prawne skonkretyzowane i moderowane przez wymienionego w punkcie a. asystenta prawnego);

e) przygotowywanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które będą umieszczane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych OIL (przygotowanie formularzy służących do rozwiązywania najczęściej występujących zagadnień prawnych i sporów prawnych, z którym zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej jej członkowie oraz formułowanie powyższych na bieżąco budując bazę gotowych dokumentów do użycia w ramach zaistniałej sytuacji prawnej);

f) świadczenie usługi prawnej poza siedzibą OIL w sytuacjach wymagających interwencji (np. szpital) – szacowany czas – do 30 godzin miesięcznie.

Warunki świadczenia usługi:

Około 100 – 150 porad w miesiącu, formułowanych jako konkretne zapytania prawne

Zakres: prawo cywilne w szczególności kwestie związane z naruszeniem dóbr osobistych, prawo medyczne, prawo pracy, prawo karne, prawo własności intelektualnej

Okres realizacji umowy od 1 grudnia 2019 roku do 31 listopada 2020 r., okres wypowiedzenia 3 miesiące.

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie ul. Puławska 18 (możliwość zdalnej obsługi przez kancelarię prawną w ramach tworzenia dokumentacji, o której mowa w punkcie e).

Zadania asystenta prawnego: przyjmowanie interesantów, odbieranie telefonów, formułowanie zapytań prawnych na podstawie zgłoszeń interesantów, udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, co do których przygotowane są potwierdzone prawnie scenariusze bądź wymagają przekazania dokumentacji stworzonej na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej, współpraca z radcą prawnym/adwokatem, prowadzenie rejestru spraw i kalendarza spotkań, obsługa mediów społecznościowych w zakresie spraw prawnych (wymagania: wykształcenie prawnicze – co najmniej V rok studiów, zainteresowanie prawem medycznym i prawem pracy).

Zadania radcy prawnego/adwokata: analiza stanu faktycznego i prawnego zgłaszanej sprawy, klasyfikowanie spraw do konkretnej ścieżki postępowania (pilne i wymagające udziału prawnika, pilne i niewymagające udziału prawnika, nie pilne), udzielanie konsultacji i bieżących porad prawnych, przygotowywanie projektów pism, reprezentowanie interesów lekarza w sporach (za wyjątkiem spraw sądowych).

Oferta powinna zawierać informację o podmiocie składającym ofertę (KRS, CEIDG), wskazanie osób świadczących usługę wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach, miesięczną cenę ryczałtową za świadczenie usługi pkt a) – e), osobno stawki za świadczenie usługi określonej w pkt f) do 30 h i powyżej 30 h.

Oferty w zamkniętych kopertach proszę składać na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa z dopiskiem „Oferta Prawnik dla Lekarza” i/lub drogą mailową, z dopiskiem w temacie „Prawnik dla Lekarza-OFERTA” na adres: j.bilinski@oilwaw.org.pl

Termin składania ofert do dnia 12 listopada 2019 r. Planowany termin prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami 12-20 listopada 2019 r.

Pytania proszę przesyłać na adres e-mail: j.bilinski@oilwaw.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów