13 kwietnia 2017

Ubezpieczenie OC w składce na samorząd!

Od 1 czerwca 2015 roku wszyscy lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, którzy opłacają składkę członkowską w wysokości 60 zł miesięcznie, otrzymują możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach tej składki w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego.

To oznacza, że jeśli przekażą Izbie odpowiedni dokument, otrzymają ochronę z tytułu podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie ponosząc żadnych kosztów dodatkowych.

Izba w Warszawie jest pierwszą w Polsce, która swoim członkom oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach opłacanej na samorząd składki.

W dniu 20 maja 2015 roku, działając na mocy uchwały Prezydium ORL, prezes ORL Andrzej Sawoni i skarbnik Roman Olszewski podpisali umowę z PZU S.A., której przedmiotem jest unikatowy partnerski program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków OIL.

– To nasza odpowiedź na wątpliwości kolegów, czy potrzebna była wyższa składka. To też inicjatywa, by izba była jeszcze bliżej lekarzy i lekarzy dentystów – powiedział prezes Andrzej Sawoni.

Izba zrzesza mniej więcej 30 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

– Skala przedsięwzięcia pozwoliła uzyskać dla naszego samorządu korzystne warunki finansowe ubezpieczenia – dodał prezes.

Od 1 września Izba oferuje tym członkom, którzy nie spełniają kryteriów włączenia się do programu ubezpieczenia w ramach składki na samorząd lekarski, program grupowego ubezpieczenia OC. Przystępujący do niego lekarze i lekarze dentyści mogą w jego ramach opłacić składkę na OC indywidualnie.

Warunki programu

Do programu ubezpieczenia OC w składce na samorząd może przystąpić lekarz/lekarz dentysta, który spełnia następujące warunki:

 • jest członkiem OIL w Warszawie;
 • opłaca składkę członkowską w wysokości 60 zł miesięcznie;
 • nie zalega z płatnością składek.

Warunkiem przystąpienia do programu jest też wypełnienie i odesłanie na podany adres stosownego formularza danych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Program jest dobrowolny. Jego organizatorem, płatnikiem składek i ubezpieczającym jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Składka ubezpieczeniowa jest finansowana ze składki członkowskiej na samorząd lekarski i jest przekazywana ubezpieczycielowi przez Izbę. Partnerem programu jest PZU SA, zaś pełnomocnikiem Izby – spółka APRIL Polska Medbroker Sp. z. o. o.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na samorząd lekarski lub też uiszczają ją  wysokości 10 zł miesięcznie, mogą przystąpić do programu grupowego ubezpieczenia OC, opłacając polisę indywidualnie. Umowa wraz ze wszystkimi koniecznymi informacjami dotyczącymi tego programu znajduje się TU.

Od kiedy ochrona ubezpieczeniowa?

Każdy lekarz/lekarz dentysta, który przystąpi do programu, otrzyma certyfikat objęcia ochroną ubezpieczeniową obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, w którym wygasa mu obecne ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne.

Czego dotyczy program?

W ramach programu ubezpieczenia w ramach składki na samorząd lekarze i lekarze dentyści, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 1. Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czyli przede wszystkim ci, którzy prowadzą praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729).

       2. Lekarze i lekarze dentyści, którzy nie są zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na mocy powyższego rozporządzenia – czyli przede wszystkim zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy, ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 Zarządu PZU SA z dnia 27 grudnia 2011 roku.

Zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne, w granicach sumy gwarancyjnej 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, ubezpieczyciel dodatkowo jest obowiązany zwrócić ubezpieczonemu lekarzowi:

1.    Uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, między innymi:

 • koszty wynikające z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, nawet jeśli okazały się bezskuteczne;

2.     Niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjęte na polecenie lub za zgodą PZU SA, między innymi:

 • uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, a także koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
 • niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA;
 • niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym w sądzie, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, o ile PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów;
 • koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli PZU SA wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lekarza/lekarza dentysty. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.

 Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerami:

 • 22 295 80 58
 • 22 295 80 59
 • 22 295 80 61

lub wysyłając zapytanie na adres: lekarz.medbroker@pl.april.com

Zamówienie usługi Ubezpieczenie w składce możliwe jest również w aplikacji mobilnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Kalendarz Lekarski – do pobrania Google Play dla użytkowników urządzeń opartych na systemie Android oraz dla posiadaczy iPhone’ów i innych urządzeń pracujących w systemie iOS:

Aplikacja Kalendarz Lekarski Pobierz aplikację AppStore

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 25 maja 2018 R.; KJ

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie