3 września 2018

Ustawa – wątpliwości – list do Ministra Zdrowia

Szanowny Pan

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532; dalej jako „ustawa zmieniająca) informuję, że do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wpływają liczne pytania dotyczące realizacji ww. przepisów oraz poważne wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów ustawowych. Jako jeden z sygnatariuszy porozumienia z 8 lutego 2018 roku, którego ww. ustawa jest de facto pokłosiem czuję się w obowiązku wypełnienia zapisów porozumienia w jego duchu. Występując w imieniu środowiska lekarzy, obecne władze VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stawiają lekarza w centrum zainteresowania samorządu i obrały sobie za cel poprawę warunków pracy i płacy, jakości wykonywania zawodu oraz integrację środowiska.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego oczekującego pełnej realizacji porozumienia z 8 lutego 2018 roku traktuje każdą wątpliwość interpretacyjną do ustawy zmieniającej i każde pytanie o zakres obowiązywania ustawy niezwykle poważnie. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i problemy zgłaszane przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków naszej Izby. Zagadnienia te są zebranymi i pogrupowanymi wątpliwościami interpretacyjnymi.

Oczekujemy odpowiedzi na poniższe wątpliwości przed dniem 7 września 2018 roku, tak, aby lekarze, członkowie naszej izby, mogli otrzymać należne im wynagrodzenie gwarantowane ustawą wraz z wyrównaniem od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z klauzulą czasową zawartą w ustawie. Obawiamy się, że niepewność po stronie lekarzy może prowadzić do ograniczenia udzielanych świadczeń, a tym samym przełożyć się na pogorszenie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do pytań i wątpliwości zamieszczonych poniżej przyjęto następujące definicje:

Lekarz – lekarz specjalista, zatrudniony na podstawie stosunku pracy, u świadczeniodawcy który zawarł z NFZ kontrakt w zakresie świadczeń całodobowych lub całodziennych, który to lekarz uczestniczy w udzielaniu tych świadczeń i zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej zobowiązał się wobec pracodawcy do nieudzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy;

Zakaz konkurencji – zobowiązanie do nieudzielania odpłatnie w innych podmiotach świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej;

Podmiot macierzysty – świadczeniodawca, wobec którego lekarz podpisał Zakaz konkurencji;

Podmiot dodatkowy – świadczeniodawca inny niż Podmiot macierzysty, u którego Lekarz ma dodatkowo odpłatnie udzielać świadczeń;

Zakresy zastrzeżone – jeden/wiele zakresów świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako: „usoz”).

Pytania, zgłaszane przez członków naszej Izby, to między innymi:

 1. Czy lekarz/lekarz dentysta posiadający specjalizację, spełniający warunki otrzymania zwiększonego do 6750 zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego, który w lipcu i sierpniu 2018 roku brał udział w wykonywaniu świadczeń całodobowych lub całodziennych (lub innych wykluczonych w ustawie) w innym niż podstawowe miejscu pracy, po złożeniu oświadczenia o nieudzielaniu świadczeń tożsamych w zakresie wykluczonym w ustawie do dnia 7 września 2018 roku otrzyma wyrównanie z tytułu zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2018 roku? Czy złożenie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej wywołuje skutki ex tunc w zakresie możliwości wyrównania wynagrodzenia, pomimo wykonywania przez lekarza świadczenia tożsamego w tym czasie?

Wg. naszej interpretacji przepisów prawa Ustawa precyzuje, iż lekarz/lekarz dentysta zobowiązuje się do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia niniejszego oświadczenia. Wobec powyższego, lekarz, jeśli spełnia warunki otrzymania zwiększonego wynagrodzenia może złożyć oświadczenie do 7 września 2018 roku i otrzymać wyrównanie pensji od dnia 1 lipca. Czy Minister Zdrowia podziela tę interpretację?

 1. Czy, zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, pod adresem https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-ws-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw niewykonywanie tożsamych świadczeń przez lekarzy/lekarzy dentystów specjalistów, w zakresie objętym zakazem oznacza niebranie czynnego udziału w wykonywaniu świadczeń całodobowych lub całodziennych (lub innych objętych wykluczeniem) nawet jeżeli placówka, w której dany lekarz wykonuje inne, niż objęte zakazem świadczenia, posiada kontrakt na któryś z zakresu objęty wykluczeniem ( kontrakt na świadczenia całodobowe lub całodzienne)?

Przykład: lekarz może otrzymywać zwiększone wynagrodzenie do 6750 zł na podstawie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2 ustawy zmieniającej pracując w placówce posiadającej kontrakt na usługi całodobowe lub całodzienne, ale wykonując świadczenia z zakresu AOS (np. lekarz specjalista endokrynologii otrzymujący zwiększone wynagrodzenie przyjmuje pacjentów w ramach poradni AOS w placówce mającej kontrakt na świadczenia całodobowe i całodzienne). Wg. wymienionej wyżej interpretacji Ministra Zdrowia i w duchu porozumienia z 8 lutego 2018 roku lekarz ten może otrzymywać zwiększone wynagrodzenie, gdyż nie bierze udziału w wykonywaniu świadczeń objętych zakazem. Czy Minister Zdrowia podziela tę interpretację?

 1. Jak należy rozumieć zapis ustawy zmieniającej ujęty w art. 4 ust. 3 pkt. 2 w zakresie złożonego oświadczenia o nieudzielaniu odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art 15 ust. 2 pkt 11 usoz tj. opieki paliatywnej i hospicyjnej w świetle wyłączenia przewidzianego w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej, a dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach? Czy udzielanie świadczeń opieki paliatywnej oraz hospicyjnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest w pełni możliwe, ograniczone w określonym zakresie, a jeżeli ograniczone, to w jakim zakresie?
 2. Czy za świadczeniodawcę, w rozumieniu ustawy zmieniającej, może być również uznana spółka, która nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, ale jest podmiotem współpracującym ze świadczeniodawcą, który zawarł z NFZ umowę obejmującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych jak i całodziennych? Np. czy pełnienie dyżurów medycznych poprzez prywatną spółkę lub prywatny podmiot w szpitalu posiadającym kontrakt z NFZ jest wykluczone zapisami ustawy zmieniającej?
 3. Czy w przypadku zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, bez zdania państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) „dodatek patriotyczny” podlega zwrotowi? Ponadto, co w przypadku, gdy lekarz po zakończeniu rezydentury nie będzie mógł „odpracować” dodatku z powodu np. przejścia na urlop macierzyński lub choroby? Czy świadczenia zdrowotne, społeczne wypłacane przez ZUS wydłużają okres spłacania dodatku?
 4. Czy podpisanie oświadczenia, o którym mowa w dodanym art. 2b do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (U. 2018 poz. 617,650, 697,1515) na podstawie ustawy zmieniającej wpływa na możliwość otrzymania przez lekarza rezydenta podwyżki podstawowego wynagrodzenia w okresie późniejszym?
 5. Jak wygląda waloryzacja składek ZUS w świetle zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą?
 6. Czy istnieje możliwość „odpracowania” świadczenia określonego w art. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u. 2018 poz. 617,650, 697,1515), poprzez świadczenie przez lekarza usług w stacji krwiodawstwa?
 7. Czy przy składaniu wniosku, o którym mowa w art. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u. 2018 poz. 617,650, 697,1515), można wskazać dowolny termin, od którego lekarz chciałby pobierać świadczenie?
 8. Czy praca w systemie teleradiologii (praca w domu) może być uznana za świadczenie tożsame, objęte wykluczeniem do pobierania przez lekarza specjalistę zwiększonego do 6750 zł wynagrodzenia, jeżeli lekarz wykonuje tę pracę dla ośrodka mającego kontrakt na usługi całodobowe i całodzienne? W jakich przypadkach usługi z zakresu teleradiologii są zabronione i czy istnieją wyłączenia?
 9. Czy w okresie przebywania na urlopie wychowawczym (macierzyńskim) w okresie wejścia w życie ustawy i po nim, przysługuje wyrównanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, czy świadczenie to przysługuje dopiero po powrocie z urlopu wychowawczego (macierzyńskiego)? Czy przebywanie na urlopie wychowawczym (macierzyńskim) ogranicza możliwości złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej? Czy w przypadku Lekarki, która złoży oświadczenie do dnia 7 września, należne jest wyrównanie świadczenia od 1 lipca, pomimo przebywania na urlopie macierzyńskim (wychowawczym) i co za tym idzie rewaloryzacji świadczenia pieniężnego wypłacanego w ramach urlopu macierzyńskiego (wychowawczego)? Wg. naszej interpretacji prawnej przebywanie na ww. urlopie nie ogranicza możliwości złożenia oświadczenia, a zwiększone na jego podstawie wynagrodzenie zasadnicze powinno być przyczynkiem do rewaloryzacji i powtórnego przeliczenia świadczenia. Czy Minister Zdrowia podziela tę interpretację?
 10. Czy o zwiększone wynagrodzenie zasadnicze może ubiegać się lekarz specjalista pracujący w przyszpitalnej poradni AOS? Wg. interpretacji Ministra Zdrowia lekarz ten może otrzymywać zwiększone do 6750 zł wynagrodzenie. Czy jest to wykładnia prawa?
 11. Co oznacza sformułowanie w interpretacji Ministra Zdrowia, iż „konsultacje w innym podmiocie są traktowane jak AOS (aczkolwiek będą ściśle kontrolowane)”? Czy istnieją przypadki, w których konsultacje świadczone w innym podmiocie objętym wykluczeniem, traktowane podobnie jak AOS będą wyłączane? Jeżeli tak, to jakie są to przypadki? Który punkt ustawy o tym mówi? Jakie warunki musi spełnić konsultowanie pacjentów w innym szpitalu, aby uznane było jako świadczenie AOS, a jakie okoliczności przesądzą, iż nie będzie tak traktowane?
 12. Czy lekarz pobierający wyższe wynagrodzenie na podstawie ww. ustawy zmieniającej może pracować w AOS innego szpitala wykonując te same usługi? Jeżeli nie, to czy może pracować w AOS innego szpitala wykonując inne usługi? Np. lekarz ginekolog otrzymujący zwiększone do 6750 zł wynagrodzenie chciałby podjąć pracę w poradni przyszpitalnej szpitala zakaźnego. Czy sytuacja taka jest objęta zakazem konkurencji?
 13. Czy lekarz rezydent zmieniający od września miejsce pracy powinien złożyć oświadczenie do poprzedniego pracodawcy (lipiec i sierpień) czy do nowego, lub do obu? Który pracodawca wypłaci zaległe świadczenia z wyrównaniem od lipca 2018 roku?
 14. Czy lekarz specjalista psychiatrii pracujący na podstawie stosunku pracy w szpitalu nie może pracować w Poradni Zdrowia Psychicznego (u innego świadczeniodawcy)? Jeżeli tak, czy nie jest to dyskryminacja tej grupy lekarzy specjalistów, w stosunku do lekarzy innych specjalności łączących pracę w szpitalu i AOS?
 15. Czy lekarz rezydent chorób wewnętrznych, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w momencie, w którym ww. specjalizacja nie należała do priorytetowych dziedzin medycyny, a obecnie jest do nich zaliczana otrzyma „dodatek patriotyczny” jak dla specjalizacji priorytetowej? Czy na wysokość dodatku patriotycznego ma znaczenie, kiedy dana specjalizacja stała się priorytetową dziedziną medycyny?
 16. Czy figurowanie na liście współpracowników innego świadczeniodawcy realizującego umowy z NFZ przy jednoczesnym nieudzielaniu przez lekarza odpłatnie świadczeń zdrowotnych u tego świadczeniodawcy umożliwia złożenie oświadczenia uprawniającego do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej?
 17. Czy pracodawca ma możliwość ograniczenia w całości lub części uprawnienia do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, jedynie wobec lekarzy dyżurujących?
 18. Czy dyżury świadczone w formie niestacjonarnej rozumiane są jako świadczenia tożsame, wyłączające możliwość uzyskania wynagrodzenia określonego w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej?
 19. Czy zmiana odbywania specjalizacji z trybu rezydentury na tryb pozarezydencki powoduje zwrot świadczenia, o którym mowa w art. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czy tryb pozarezydencki wlicza się już do odpracowywania świadczenia?
 20. Czy świadczenie usług w centrum krwiodawstwa należy rozumieć sensu largo jako świadczenia tożsame, objęte wykluczeniem do otrzymywania zwiększonego wynagrodzenia, w przypadku, gdy praca w centrum krwiodawstwa jest pracą dodatkową, czy też nie?
 21. Poniżej zgrupowano najczęściej pojawiające się „przypadki” wątpliwości interpretacyjnych podawanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków naszej Izby i przedstawiono je w formie tabeli. Dla niepowielania tożsamych pytań uprzejmie prosimy poprzez wypełnienie rubryki na końcu tabeli o określenie stanu faktycznego po wejściu w życie omawianej ustawy zmieniającej i przedstawieniu interpretacji Ministra Zdrowia.
L.p. Lekarz uczestniczy w udzielaniu świadczeń w warunkach całodobowych/ całodziennych w podmiocie macierzystym Podmiot dodatkowy, w którym zatrudniony jest lekarz, posiada umowę z NFZ w jednym z zakresów o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 usoz Lekarz w Podmiocie dodatkowym udziela świadczeń komercyjnie lub w ramach kontraktu z NFZ Lekarz bierze udział w wykonywaniu świadczeń z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 usoz Przykład wykonywanej pracy w Podmiocie dodatkowym Czy opisany przypadek stanowi naruszenie zakazu konkurencji?
TAK NIE Komercyjne Prywatny gabinet bez kontraktu z NFZ
TAK NIE NFZ Wykonywanie kontraktu POZ/AOS
TAK NIE Komercyjne Odpłatne konsultacje pacjentów hospitalizowanych w ramach świadczeń całodobowych lub całodziennych
TAK TAK Komercyjne TAK Odpłatne konsultacje pacjentów hospitalizowanych w ramach świadczeń całodobowych lub całodziennych
TAK TAK NFZ NIE Wykonywanie kontraktu POZ/AOS
TAK TAK NFZ TAK Wykonywanie kontraktu POZ/AOS
TAK NIE Komercyjne Komercyjne leczenie w szpitalu bez kontraktu z NFZ
TAK TAK Komercyjne TAK Komercyjne leczenie w szpitalu z kontraktem z NFZ

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

dr n. med. Jarosław Biliński

 

Dokumenty do pobrania

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie