9 listopada 2018

Sprawy stomatologów

Komisja ds. Lekarzy Dentystów obradowała 17 października 2018 r. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym i bieżącym problemom stomatologów. Uczestnicy rozmawiali m.in. na temat przygotowań do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a także nowych zaleceń dotyczących sterylizacji narzędzi używanych w gabinetach. Przewodniczący komisji Dariusz Paluszek przekazał informację o akcji zainicjowanej przez Komisję Stomatologiczną NRL, polegającej na wysyłaniu z okręgowych izb lekarskich pism do wojewódzkich inspektorów sanitarnych w sprawie wątpliwości związanych ze stosowaniem „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji”. Komisja ds. Lekarzy Dentystów podjęła decyzję o włączeniu się do tych działań. Dariusz Paluszek przypomniał, że akcja jest następstwem wcześniejszej wymiany korespondencji w tej sprawie między przedstawicielami NIL a głównym inspektorem sanitarnym. W ocenie środowiska nowe zalecenia dotyczące dokumentowania procesu sterylizacji utrudniają lekarzom wykonywanie obowiązków zawodowych i obciążają gabinety dodatkowymi kosztami.

Uczestnicy dyskutowali również o problemie lekarzy dentystów odbywających staż specjalizacyjny, którzy nie mogą skorzystać z tzw. bonu patriotycznego, czyli prawa do zwiększonego wynagrodzenia przyznanego lekarzom rezydentom na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tego samego dnia temat został omówiony na posiedzeniu Prezydium ORL w Warszawie, które przyjęło  stanowisko w tej sprawie (tekst stanowiska zamieszczamy niżej).

ach

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

w sprawie uprawnień lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia i umożliwienia skorzystania z „bonu patriotycznego” lekarzom dentystom odbywającym staż specjalizacyjny w formie rezydentury

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie stoi na stanowisku, że ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1532) przyznała prawo do zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia nie tylko lekarzom odbywającym specjalizację w trybie rezydentury, ale także lekarzom dentystom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w tym samym trybie.

W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie art. 16j ust. 2b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym ustawą z 5 lipca 2018 r. nie pozbawia lekarzy dentystów będących rezydentami prawa do zwiększonego wynagrodzenia związanego ze złożeniem deklaracji przepracowania w kraju 2 z 5 lat po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Prezydium wskazuje, że art. 16j ust. 2b ustawy, przyznając prawo do zwiększonego wynagrodzenia, posługuje się wprawdzie określeniem „lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury”, ale – zgodnie z art. 3 tej ustawy – ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

Zapis art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty określający, że zobowiązanie do pracy przez okres 2 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odnosi się do „wykonywania zawodu lekarza”, nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy przyznania takiego prawa lekarzom dentystom.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przypomina, że z treści wspomnianego przepisu art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wynika
w żaden sposób wyraźna wola ustawodawcy zróżnicowania sytuacji prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, wobec czego należy przyjąć, że obowiązuje wyrażona w art. 3 ust. 1 ustawy ogólna reguła, iż użyte w ustawie określenie „lekarz” oznacza także lekarza dentystę. Ewentualne pozbawienie lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury prawa do zwiększonego wynagrodzenia musiałoby wynikać z wyraźnej woli ustawodawcy wyrażonej w jednoznacznie sformułowanym zapisie ustawowym, czego w art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie uczyniono.

Intencji zróżnicowania sytuacji prawnej lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia próżno też szukać w uzasadnieniu do projektu ustawy, jak również w zapisach z przebiegu prac legislacyjnych. Pamiętać należy, że nowelizacja ustawy jest efektem umowy społecznej, zawartej 8 lutego między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL. Sens zawartych tam ustaleń (również w §5, określającym podwyżkę wynagrodzeń z tytułu zachęty do pracy w kraju) w żaden sposób nie różnicował lekarzy i lekarzy dentystów, czego dobitnym dowodem jest objęcie nowymi stawkami wynagrodzeń zasadniczych rezydentów również lekarzy dentystów.

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczydłowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum