7 listopada 2019

Składki członkowskie – podstawowe zagadnienia

Przemysław Rawa-Klocek, adwokat

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani do opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego często nie wiedzą, z czego wynika ten obowiązek i na jakiej podstawie ustala się wysokość składek. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym kwestiom związanym z tym zagadnieniem.

Należy podkreślić, że obowiązek uiszczania składek członkowskich wynika z przynależności do okręgowej izby lekarskiej, a nie z faktu wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Każdy lekarz, składając wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, dołącza do niego oświadczenie, że jest świadomy obowiązku związanego z płaceniem składek członkowskich.

Pamiętać trzeba, że okręgowe izby lekarskie nie ustalają dowolnie składek członkowskich wynikających z przynależności do samorządu zawodowego. Obowiązek ten nałożony jest odgórnie przez Naczelną Izbę Lekarską, podobnie jak wysokość opłaty. Aktualną wysokość składki członkowskiej określa Uchwała nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 września 2014 r. Zgodnie z obowiązującą uchwałą obowiązek opłacenia składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz/lekarz stażysta został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do dotychczas przysługującego zwolnienia z obowiązku opłacania składki. Lekarz i lekarz dentysta uiszczają składkę w wysokości 60 zł miesięcznie, natomiast lekarz stażysta – 10 zł miesięcznie. Kwoty są więc ściśle określone, a okręgowa izba lekarska nie ma żadnej możliwości ich zmiany.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje jedynie w trzech ściśle określonych przypadkach. Po pierwsze – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz ukończył 75 lat, po drugie – w przypadku skreślenia lekarza z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej, po trzecie – w przypadku złożenia oświadczenia o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz innych przychodów wymienionych np. w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku należy dodać, że zwolnienie ma charakter jedynie czasowy.

Niezależnie od tego trzeba pamiętać, że składki członkowskie w przypadku sprawnie działającego samorządu mogą przynosić lekarzom wiele korzyści przybierających wymiar partykularny lub uniwersalny. Przykładowo Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie dzięki składkom członków zapewnia im korzystanie z takich udogodnień jak bezpłatna pomoc prawna, ubezpieczenie OC, pomoc w mediacjach z pacjentami, szczepienia indywidualne itp. Do korzyści uniwersalnych można zaliczyć ubieganie się samorządu o przestrzeganie praw środowiska lekarskiego, dbanie o dobre imię lekarzy, a także ostatnio walkę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia (akcja „Polska to chory kraj”).

Mimo że art. 114 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. wyraźnie stanowi, iż majątek izb lekarskich tworzą m.in. właśnie składki członkowskie, to biorąc pod uwagę wszelkie aspekty i korzyści płynące z ich opłacania, należy przyjąć, że nie jest to jedynie jednostronna transakcja – ze strony lekarza na rzecz izby lekarskiej, zwłaszcza w przypadku sprawnie działającego samorządu. 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum