15 listopada 2015

BIULETYN ORL w WARSZAWIE

redaguje sekretarz ORL Ewa Miękus-Pączek

UCHWAŁA NR 39/R-VII/15
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 11 WRZEŚNIA 2015 R.
w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych w celu organizacji Kongresu Polonii Medycznej w 2016 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 10, w związku z art. 5 pkt. 23 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2015 r., poz. 651, t.j. ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości do 600 000 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych) w związku z organizacją IX Kongresu Polonii Medycznej, który odbędzie się w Warszawie od 2 do 4 czerwca 2016 r.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyasygnowana zostanie z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi i skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 40/R-VII/15
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 11 WRZEŚNIA 2015 R.
w sprawie ustanowienia odznaczenia „Mentor”

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2015 r., poz. 651, t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie ustanawia odznaczenie „Mentor” dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za wybitne zasługi w szkoleniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

§2
Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza Regulamin przyznawania ww. odznaczenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Sawoni, prezes ORL,
Ewa Miękus-Pączek, sekretarz ORL

Załącznik do uchwały oraz wniosek dotyczący nadania tytułu – do pobrania na stronie: http://www.oilwaw.org.pl


Na podstawie Zarządzenia nr 527/2015 prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 22 września 2015 r. w sprawie opublikowania w „Miesięczniku OIL w Warszawie Puls” orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi w sprawie lek. dent. Sławomira Wawra, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, publikuje się orzeczenie sądu (pisownia oryginalna) o następującej treści:

ORZECZENIE
z 29 kwietnia 2015 r.
prawomocne z dniem 2 września 2015 r.
sygn. akt 22/Wu/2014
Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi w składzie:
Przewodniczący s.o. lek. dent. Janusz Prochaska
Członkowie lek. dent. Jadwiga Pierzynka, lek. Tadeusz Wójcik
Protokolant mgr Anna Mikulska-Korpacka

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie lek. dent. Jarosława Łojka, po rozpoznaniu na rozprawie jawnej w dniu 29.04.2015 r. sprawy lek. dent. Sławomira Wawer ur. 18.11.1967 r. w Łukowie s. Ireny i Władysława, nr prawa wykonywania zawodu lekarza – 1652517 obwinionego o to, że w okresie od 2.05.2012 r. do 31.01.2013 r. w gabinecie stomatologicznym w Warszawie nieprawidłowo przeprowadził leczenie protetyczno-implantologiczne pacjentki, wykonując stałe uzupełnienia protetyczne w szczęce i żuchwie oparte na zębach własnych, wszczepach śródkostnych, bez odtwarzania punktu stycznego między koronami zespolonymi na wszczepach 45, 44 a koronami zespolonymi na zębach własnych, co może spowodować zaleganie resztek pokarmowych w szczelinie, a w konsekwencji niszczenie przyzębia brzeżnego tej okolicy, wspomniane uzupełnienia wykonał z zaburzoną płaszczyzną zwarcia oraz wykonał korekty powierzchni ceramiki dolnych mostów po ich zacementowaniu oraz nie zapewnił odtworzenia łuków zębowych w pełnym zakresie tj. o popełnienie przewinienia zawodowego polegającego na naruszeniu art. 8 kodeksu etyki lekarskiej w zw. z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU 2015, poz. 464)
uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przewinienia zawodowego i na mocy art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i skazuje na karę 5 lat zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty.
Jednocześnie zgodnie z art. 84 ustawy o izbach lekarskich zarządza opublikowanie orzeczenia w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich sąd postanowił, że kosztami postępowania w wysokości 1722 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote) obciążyć ukaranego lekarza na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Archiwum