15 listopada 2015

RPO pisze do ministra zdrowia

W nawiązaniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2015 r. (sygn. akt K 12/14), w którym stwierdzono niezgodność art. 39 zdanie pierwsze ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z konstytucją, rzecznik praw obywatelskich uznał, że z dniem wejścia w życie orzeczenia TK brak będzie podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi, któremu lekarz odmówił – powołując się na klauzulę sumienia – wykonania określonego świadczenia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Brak omawianego mechanizmu stwarza realne zagrożenie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego oraz narusza konstytucyjne prawo jednostki do ochrony zdrowia. W związku z tym 12 października rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi – w opisanej sytuacji – otrzymać informację, gdzie realnie uzyska świadczenie zdrowotne, którego wykonania mu odmówiono z powołaniem się przez lekarza na klauzulę sumienia.

egw

Archiwum