9 stycznia 2017

RAMOWY KALENDARZ WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY LEKARZY I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY NA OKRES VIII KADENCJI

Załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej z 15 października 2016 r.

(Uwaga. Terminy ustalane przez poszczególne okręgowe izby lekarskie mogą różnić się od podanych w kalendarzu ramowym)

  1. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

Do 31 grudnia 2016 r.

z podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, w sprawie ustalenia:

– liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (jednolitej dla wszystkich rejonów wyborczych),

– minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego.

Od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r.

– okręgowa komisja wyborcza ustala rejony wyborcze, które mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy;

– okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, podejmuje uchwałę o utworzeniu rejonów wyborczych na okres VIII kadencji;

– okręgowa komisja wyborcza, na podstawie ww. uchwały okręgowej rady lekarskiej, ustala imienne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie. Uchwała okręgowej komisji wyborczej obejmuje członków okręgowej izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze wg stanu na 31 grudnia 2016 r.;

– okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej (BIP), udostępnia je do wglądu w siedzibie okręgowej izby lekarskiej oraz informuje członków o wpisaniu na listę danego rejonu.

  1. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO I LICZBY MANDATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Do 14 kwietnia 2017 r.

– okręgowa komisja wyborcza przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego,

– okręgowa komisja wyborcza ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby,

– okręgowa rada lekarska w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych podejmuje, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji nie mniejszej niż 80 i nie większej niż 400.

III. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBORCZYCH

Do 15 maja 2017 r.

– okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu ostatecznych list członków rejonów wyborczych, bezzwłocznie ogłasza w biuletynie OIL oraz w BIP informacje o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,

– zgłaszanie do okręgowej komisji wyborczej, przez członków rejonu, kandydatów na delegatów,

– okręgowa komisja wyborcza w drodze uchwały sporządza i zamyka listę kandydatów w rejonie wyborczym.

Do 31 maja 2017 r.

– okręgowa komisja wyborcza publikuje na stronie internetowej izby listy kandydatów oraz udostępnia je w siedzibie okręgowej izby lekarskiej

  1. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH

Do 31 października 2017 r.

– powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej,

– ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, w danym rejonie wyborczym,

– przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,

– przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określonego rejonu wyborczego w drodze korespondencyjnej,

– przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny) w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowania w danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.

  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

Do 15 listopada 2017 r.

– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia wyborów przez komisję wyborczą,

– uchwała okręgowej komisji wyborczej w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wyborczym, potwierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,

– opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na podstawie ww. uchwały okręgowej komisji wyborczej).

  1. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

Do 15 grudnia 2017 r.

– w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywanie protestów dot. wyników wyborów w rejonach:

– protest przeciwko ważności wyborów zgłoszony przez członka rejonu wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,

– okręgowa komisja wyborcza przekazuje protest okręgowemu sądowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu,

– okręgowy sąd lekarski rozpatruje protest i wydaje postanowienie w przedmiocie ważności/nieważności wyborów do 14 dni od dnia otrzymania protestu,

obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie (miesięczniku).

VII. KOLEJNE TURY WYBORÓW

Do 31 stycznia 2018 r.

– w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą okręgowej rady lekarskiej okręgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowadza kolejne wybory na wakujące mandaty w rejonach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty zostały obsadzone albo na skutek postanowienia sądu o nieważności wyborów, albo na pisemny wniosek co najmniej 20 proc. członków rejonu wyborczego, w którym nie odbyły się wybory,

– lista kandydatów jest ponownie ustalana i może uwzględniać nowych kandydatów,

– przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych przebiega analogicznie jak w pierwszej turze wyborów,

– kolejne tury wyborów przeprowadza okręgowa komisja wyborcza co najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,

– w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywanie protestów dotyczących wyników wyborów w rejonach,

obwieszczenie o wynikach II tury wyborów (i ew. kolejnych) publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.

ZWOŁANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

Do 31 marca 2018 r.

– zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo-wyborczych okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowadzonych w ostatniej turze wyborów),

obwieszczenie o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

ZWOŁANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

1531 maja 2018 r.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum