30 stycznia 2020

Uchwały 77, 87, 91/R-VIII/2019

UCHWAŁA NR 77/R-VIII/2019

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

Z 2 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 w sprawie przyznania
honorowego tytułu „Mentor”

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965 t.j.) oraz ust. 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/R-VIII/19 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mentor” (zm. uchwałą nr 53/R-VIII/2019 z 3 lipca 2019) – uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 2 października 2019 r., przyznaje honorowy tytuł „Mentor” następującym lekarzom i lekarzom dentystom – członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wyróżniającym się pasją i poświęceniem w nauczaniu zawodu i wychowaniu młodych lekarzy i lekarzy dentystów:

1) lek. Michał Zabłocki,

2) lek. dent. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz,

3) lek. Tomasz Czerski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 87/R-VIII/19

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

Z 18 GRUDNIA 2019 R.

 w sprawie ustalenia terminu obrad
XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965 j.t.) – uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się termin obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza na 25 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 91/R-VIII/19

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

Z 18 GRUDNIA 2019 R.

 w sprawie powierzenia pani Renacie Jeziółkowskiej

 funkcji redaktora naczelnego Biuletynu „Puls”

wydawanego przez

Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 25 pkt 10 w zw. z art. 25 pkt 16 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965), §4 pkt 12 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie stanowiącej załącznik do uchwały 16/Z/VIII/2018 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie uchwala się, co następuje:

§1

  1. Powierza się rzecznikowi prasowemu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pani Renacie Jeziółkowskiej funkcję redaktora naczelnego Biuletynu „Puls” wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji redaktora naczelnego Biuletynu „Puls” zostanie określone umową.

§2

Traci moc uchwała nr 12/R-IV/03 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 28 marca 2003 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczydłowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum