6 października 2002

Jak możemy się ogłaszać

Liczne telefony od Kolegów dotyczące zasad ogłaszania się w prasie i miejscach publicznych świadczą o dużym zainteresowaniu tematem. Z rozmów wynika również, iż wielu Kolegów nie zna uchwały NRL w tej sprawie. Przypomnę, iż wiosną tego roku przypomnieliśmy ją na łamach „Pulsu”. Przypominamy ją raz jeszcze. Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty NRL dostępne są na stronie internetowej NIL: www.nil.org.pl, lub za pośrednictwem strony internetowej naszej izby: www.warszawa.oil.org.pl.

UCHWAŁA Nr 18/98/III
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z 25 kwietnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej

Na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152, zm. Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§ 1. Lekarz lub lekarz stomatolog wykonujący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w uchwale, informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
§ 2. 1. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać następujące dane:
1/ tytuł zawodowy,
2/ imię i nazwisko,
3/ miejsce, dni i godziny przyjęć.
2. Informacja, o której mowa w § 1, może ponadto zawierać następujące dane:
1/ stopień naukowy,
2/ tytuł naukowy,
3/ specjalizacje,
4/ umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
5/ szczególne uprawnienia,
6/ numer telefonu.
3. Dane wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.
4. Informacja, o której mowa w § 1, może także zawierać dane o szczególnym zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. Dane wymienione w ust. 4 powinny mieścić się w zakresie kwalifikacji wymienionych w ust. 2 pkt 3-5 i można je zamieścić po uzyskaniu zgody właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.
§ 3. 1. Lekarz prowadzący praktykę, o której mowa w § 1, może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:
1/ nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest
praktyka i ew. dodatkowo, nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe, przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki,
2/ ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług lekarskich,
3/ informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich,
4/ informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny zawierać w górnej części napis „praktyka lekarska”, „specjalistyczna praktyka lekarska”, „praktyka stomatologiczna” lub „specjalistyczna praktyka stomatologiczna”.
3. Dozwolone jest zamieszczenie napisu, wymienione w ust. 2, także w informacjach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2-4.
4. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.
5. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej.
§ 4. Informacja, o której mowa w § 1, nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
1/ żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
2/ potocznych określeń, obietnic, informacji o metodach i czasie leczenia,
3/ określenia cen i sposobu płatności,
4/ informacji o jakości sprzętu medycznego.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy prowadzą praktykę lekarską w dniu podjęcia uchwały, obowiązani są dostosować tablice ogłoszeniowe do wymogów określonych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich.

Cytowana uchwała NRL wyraźnie stanowi, że lekarz może informować o usługach na 2 stałych tablicach na zewnątrz budynku i ewentualnie – na dwóch tablicach na drogach dojazdowych. Wymagany kształt – prostokąt o wymiarach: 40 cm x 60 cm. Informacje nie powinny nosić cech reklamy. W przypadku niestosowania się lekarza do ww. wymogów okręgowa izba lekarska może wezwać go do usunięcia nieprawidłowych tablic, wyznaczając stosowny termin. W przypadku niezastosowania się lekarza do wezwania okręgowej izby można:
a) skierować sprawę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
b) wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o usunięcie nieprawidłowej tablicy na koszt lekarza.

Paweł Jannasz
radca prawny

Archiwum