15 października 2002

Prywatna praktyka – dziś i jutro

Pod takim tytułem odbyła się w czasie XXV Kongresu Medycyny Sportowej niezwykle interesująca i pożyteczna sesja. Prowadził ją kol. Krzysztof Makuch. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: „Finanse dla niefinansistów” i „Sporządzanie biznesplanu dla potrzeb uzyskania kredytu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ekonomiczno-finansowej i rachunku efektywności planowanych inwestycji”.

O finansach dla niefinansistów mówił Andrzej Ludwicki z Ośrodka Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia. Zapoznał lekarzy z podstawowymi zagadnieniami finansowania działalności gospodarczej (praktyki lekarskiej). Wykład został tak pomyślany, aby w przejrzysty sposób przekazać wiedzę o tym, jak zarządzać finansami, a przede wszystkim – wywołać refleksję, że zrozumienie zagadnień związanych z procesem gromadzenia i alokacji środków w działalność gospodarczą jest dzisiaj koniecznością. Jak się okazało – rozważania o finansach mogą być pasjonujące.
Wykład bazował na metodzie asocjacyjnej (skojarzeniowej). Autor nawiązał do jednej z metafor organizacyjnych – porównał podmiot gospodarczy do organizmu. Dzięki prezentacji multimedialnej słuchacze mogli obserwować krok po kroku powstawanie „układu krwionośnego” rodzącej się organizacji gospodarczej. Zwrócono uwagę na znaczenie właściwej struktury kapitału (proporcja między kapitałem własnym i obcym) dla prawidłowego rozwoju każdej organizacji gospodarczej. Poruszono także kwestię optymalnej alokacji środków gotówkowych w majątek trwały i obrotowy oraz problematykę optymalizacji kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
Wykład zakończyła prezentacja prawidłowej i wadliwej pracy „układu krwionośnego” organizacji gospodarczej. W tym drugim przypadku słuchacze byli świadkami swoistego zawału firmy.
Trudno uwierzyć, że w ciągu 45 minut można przedstawić złożoną materię finansów podmiotów gospodarczych. Trzeba przyznać, że autor sprostał zadaniu. Z dyskusji po referacie można wnioskować, że lekarze są zainteresowani problemami ekonomicznymi i niewątpliwie należą do gatunku „homo economicus”.
Autorami wykładu nt. sporządzania biznesplanu byli: Renata Pajewska (Szkoła Główna Handlowa) i Jacek Barburski – doradca inwestycyjny.
Biznesplan jest zestawem dokumentów i analiz, który przedstawia strategiczne działania firmy – cele oraz sposoby ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań ekonomiczno-finansowych, rynkowych, marketingowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych. Pełni on dwie podstawowe funkcje: wewnętrzną – jest niezbędnym dokumentem planistycznym do zarządzania przedsiębiorstwem; i zewnętrzną, mającą na celu tworzenie dobrego wizerunku dla potencjalnych inwestorów oraz zdobywanie środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Rdzeniem każdego biznesplanu jest niewątpliwie plan finansowy. Wskazuje on na finansowe implikacje wybranej strategii działania. Poprawnie skonstruowany powinien obejmować gruntowną analizę ekonomiczno- finansową, w oparciu o sprawozdania finansowe w takich obszarach, jak – analiza płynności finansowej i poziomu zadłużenia, ocena sprawności działania i rentowności, analiza kosztów własnych oraz przychodów ze sprzedaży produktów i usług, ocena wyniku finansowego, ryzyka i możliwości wykorzystania dźwigni operacyjnej.
W przypadku realizacji przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym konieczna jest ocena jego efektywności. Przy pomocy odpowiednich metod i narzędzi analitycznych należy wskazać słabe i silne strony oraz szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa.

Ryszard Majkowski

Kodeks Etyki Lekarskiej
W związku z podjęciem prac nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej – Komisja Etyki i Prawa Medycznego ORL w Warszawie prosi o nadsyłanie propozycji dotyczących wprowadzenia zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej.
Wnioski prosimy nadsyłać na adres – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Grójecka 65a, Komisja Etyki i Prawa Medycznego.

Stanisław Niemczyk
przewodniczący Komisji

Archiwum