14 października 2002

Stomatologia

?Stomatolog czy dentysta?

W nawiązaniu do pisma nr OIL-145/02 i OIL-150/02 w sprawie stanu uzgodnień negocjacyjnych w obszarze „Swobodny przepływ osób” w zakresie zawodu lekarza stomatologa Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, że:

  1. w wyniku modyfikacji stanowiska negocjacyjnego z 21 grudnia 2001 r. Polska wyraziła zgodę na zmianę tytułu zawodowego „lekarz stomatolog” na „lekarz dentysta”, pod warunkiem potwierdzenia przez Unię Europejską zgodności polskich programów kształcenia w tym zawodzie ze wspólnotowym dorobkiem prawnym,
  2. ze względu na istotę argumentów Komisji Europejskiej przemawiających za koniecznością zmiany tytułu (tj. możliwość mylenia polskiego tytułu „lekarz stomatolog” z tytułem lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie stomatologii, co dotyczy 5 państw członkowskich Unii Europejskiej – Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii i Włoch) zmiana tytułu prawdopodobnie będzie musiała objąć wszystkich przedstawicieli tej profesji w Polsce poprzez wymianę dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” na dokumenty „Prawo wykonywania zawodu dentysty” (ponadto, w dyrektywie nie mogą znaleźć się dwa tytuły zawodowe dla jednego zawodu, a taka sytuacja za-istniałaby gdybyśmy objęli zmianą tylko absolwentów studiów po przystąpieniu do UE); Polska nie przewiduje występowania o okresy przejściowe, gdyż ograniczałoby to swobodę przemieszczania się polskich lekarzy stomatologów po akcesji,
  3. Biorąc pod uwagę, że zmiana ma charakter techniczny, gdyż powodem jest samo mylące brzmienie słowa „stomatolog”, zakres uprawnień zawodowych lekarzy stomatologów (po ukończeniu studiów wyższych i odbyciu stażu podyplomowego) nie ulegnie zmianie, a jedynie doprecyzowaniu pewnych określeń zgodnie z zapisami dyrektywy dentystycznej 78/687/EEC,
  4. Planuje się dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza oraz ewentualnie niektórych aktów wykonawczych do niej (dokonano już pierwszego dostosowania ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw, w tym ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich),
  5. Na obecnym etapie negocjacji nie możemy podać więcej szczegółów w tej sprawie, gdyż pewne kwestie wymagają wyjaśnienia przez Komisję Europejską. (…)

Warszawa, 17 lipca 2002 r.

Fragmenty pisma Romana Danielewicza, p.o. dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ do wiceprzewodniczącego ORL w Warszawie Janusza Bugaja.

To ciekawe!
Z Izby Lekarskiej w Bremen otrzymaliśmy dokumenty, dotyczące kwestii podatkowych, nowelizacji ustaw, doskonalenia zawodowego. Oto niektóre zagadnienia: innowacje w prawie socjalnym, informacje o podstawie wymiaru podatku, uwagi i zalecenia dotyczące rozliczeń, nowelizacja ustawy o badaniu promieniami Roentgena, rozporządzenie o dokształcaniu, rozporządzenie o wykonywaniu zawodu (zapewnienie jakości, obowiązek dochowania tajemnicy, dokumentacja stomatologiczna), kontrola rentowności, negocjacje w sprawie wynagrodzeń, zmiana ustawy o podatku obrotowym, prywatne ubezpieczenie na wypadek choroby, informacje dla pacjentów o implantach, informacje o szkoleniach dla stomatologów.
Materiały – do wglądu w siedzibie OIL w Warszawie.
(rm)

Ważne dla stomatologów!
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z województwa mazowieckiego na otwarte spotkanie poświęcone istotnym sprawom naszego zawodu.
Tematyka spotkania: nasza przyszłość w Polsce i Unii Europejskiej, staż podyplomowy, problemy specjalizacji, kształcenie ustawiczne.

Spotkanie odbędzie się 19 października br. godz. 11.00
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Instytutu Biocybernetyki PAN Warszawa, ul. Trojdena 4.

Roman Olszewski
przewodniczący Komisji
Stomatologicznej

Ryszard Majkowski
sekretarz ORL

Janusz Bugaj
wiceprzewodniczący ORL

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (250) prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Tel. 0 602 121 083.

Archiwum