16 stycznia 2003

Gorący temat – o dopłatach do oprocentowania kredytów

Informacja o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym

ze stron internetowych Ministerstwa Zdrowia

W dniu 26 sierpnia 2002 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym. W związku z tym, że Minister Zdrowia zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielania dopłat do kredytów preferencyjnych, można już ubiegać się o preferencyjny kredyt.

Kto może uzyskać preferencyjny kredyt?

O przyznanie preferencyjnego kredytu mogą się ubiegać:

 • Lekarze;
 • Lekarze stomatolodzy;
 • Pielęgniarki;
 • Położne.

Warunki uzyskania kredytu

Nie każda jednak z osób, o których mowa wyżej będzie mogła otrzymać kredyt na warunkach określonych w ustawie, a więc kredyt z dopłatami z budżetu państwa do oprocentowania i częściowo umarzany.
Preferencyjny kredyt będzie mogła uzyskać osoba, która, według obowiązujących przepisów, nie nabyła uprawnień do świadczeń emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzysta z uprawnień do świadczeń rentowych (nie oznacza to określenia stopnia niepełnosprawności ale otrzymywanie z tego tytułu renty), a dodatkowo jeżeli:

 • rozwiązano z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (czyli publicznego zakładu opieki zdrowotnej), a osoba ta podjęła działalność prywatną po dniu 1 stycznia 2000 roku, lub
 • była zatrudniona po dniu 1 stycznia 2002 roku i złoży pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia prywatnej działalności.

Owa gotowość do rozwiązania umowy o pracę musi być w terminie 3 miesięcy potwierdzona stosownym dokumentem potwierdzającym faktyczne rozwiązanie umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Jeżeli kilka osób, oczywiście spełniających warunki o których mowa wyżej, wykonuje lub zamierza wykonywać zawód w formie grupowej praktyki, kredyt – na zasadach określonych w ustawie – może uzyskać każdy z członków tej praktyki.
Podobna sytuacja ma miejsce w razie prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie spółki. Wówczas kredyt preferencyjny będzie mógł uzyskać każdy ze wspólników, udziałowców bądź akcjonariuszy.

Przeznaczenie kredytu

Preferencyjny kredyt będzie można przeznaczyć na:

 • Adaptację pomieszczeń;
 • Zakup wyposażenia;
 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • Zakup środków transportu.

Jeżeli bank udzielający kredyt stwierdzi, że kredyt został wykorzystany w całości bądź w części niezgodnie z przeznaczeniem (na inne cele niż określone w ustawie i przywołane powyżej), dopłaty do odsetek i częściowe umorzenie kredytu nie będzie mogło mieć miejsca. W takim wypadku kredytobiorca będzie musiał spłacić cały kredyt, a więc również z całością odsetek, dodatkowo jeszcze powiększonych o 15% tych odsetek.

Wysokość kredytu

Wysokość preferencyjnego kredytu wynosi:

 • 70 000 zł – dla lekarza i lekarza stomatologa,
 • 40 000 zł – dla pielęgniarki i położnej.

Ilu pracowników służby zdrowia może uzyskać kredyt?

Ustawa nie określa limitu osób, którym kredyt może być udzielony. Jednocześnie ustawa stanowi, że minister właściwy ds. zdrowia przekazuje w danym roku budżetowym środki na realizację dopłat do oprocentowania kredytów oraz umorzeń.
Oznacza to, że liczbę wszystkich osób, które uzyskają kredyt wyznaczać będzie wysokość kwoty przekazywanej na dopłaty z budżetu państwa. W oparciu o wysokość kwoty przeznaczonej na dopłaty określona zostanie liczba osób, które mogą otrzymać kredyt.

Gdzie i jak starać się o kredyt?

Preferencyjnych kredytów będą udzielały:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, jako koordynujący cały proces udzielania kredytów;
 • Inne banki, które zawarły z BGK stosowne umowy określające zasady udzielania kredytu.

Aby uzyskać kredyt podmiot ubiegający się o kredyt będzie musiał złożyć w wybranym banku następujące dokumenty:

 • Wniosek o kredyt;
 • Plan wykorzystania kredytu – biznes plan;
 • Informacje o innych kredytach zaciągniętych na prowadzenie prywatnej działalności;
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyki, lub
 • Decyzję wojewody o wpisie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów, lub
 • W przypadku osoby jeszcze pracującej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Na czym polegają preferencje?

 • Na dopłatach do oprocentowania kredytów;
 • Na możliwości umorzenia części kredytu.

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Środki na dopłaty do oprocentowania kredytów przekazywane będą z budżetu państwa.
Kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Stopa ta jest publikowana przez Narodowy Bank Polski.
Środki na pozostałą część, stanowiącą różnicę między kwotą odsetek określoną w umowie kredytowej a kwotą odsetek spłacanych bankowi przez kredytobiorcę, przekazywane będą z budżetu państwa.
Dodatkowo oprocentowanie udzielonego kredytu nie może przekroczyć 3 punktów procentowych ponad wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.
Bank umarza 20% kapitału kredytu pod warunkiem:

 • terminowej spłaty 80% kapitału kredytu,
 • wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, oraz
 • jeżeli kredytobiorca będący lekarzem prowadzący indywidualną praktykę, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej jednego pracownika, jeżeli kredytobiorca wykonuje zawód pielęgniarki wymagane do uzyskania zatrudnienie innego pracownika nie może być mniejsze niż wymiar pół etatu, lub
 • kredytobiorca prowadzący grupową praktykę lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie pracowników, których łączny czas pracy w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowi równoważnik 1,5, lub
 • kredytobiorca rozpoczyna prywatną działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 10 tys.

Bank Gospodarstwa Krajowego, niezależnie od warunków określonych wyżej, może umorzyć 20% kapitału kredytu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, niezależnych od kredytobiorcy, pod jednym tylko warunkiem, a mianowicie wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem.

Spłata kredytu

Preferencyjne kredyty udzielane są na okres pięciu lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kredytu. Okresu karencji nie wlicza się do okresu kredytowania.

Więcej na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:
www.bgk.pl/fundusze/inne/lekarze_pielegniarki.jsp

Archiwum