28 stycznia 2003

Spotkanie komisji ds. kontaktów z kasami chorych i samorządami lokalnymi

W dn. 17 grudnia 2002 roku w siedzibie MRKCh odbyło się spotkanie członków komisji ds. kontaktów z kasami chorych m.in. z dyrektorem MRKCh, dr. Sławomirem Idzikowskim, naczelnikiem wydziału lecznictwa otwartego Adamem Pacewiczem i naczelnikiem wydziału lecznictwa zamkniętego Wojciechem Zawadzkim. Spotkanie było poświęcone zmianom w kontraktowaniu usług medycznych w 2003 roku.

Zwypowiedzi pracowników MRKCh dowiedzieliśmy się, że ujednolicone zasady kontraktowania, które zostały przedstawione na poprzednim spotkaniu, są nadal zmieniane. Trwają uzgodnienia z konsultantami krajowymi z poszczególnych dziedzin medycyny, z menedżerami opieki zdrowotnej i samorządami zawodowymi. Poprawiony i uzupełniony katalog usług wraz z ujednoliconymi zasadami ich kontraktowania ma się ukazać w styczniu.
Obecnie kasy chorych negocjują umowy na I kwartał 2003 roku.
Świadczeniodawcy, którzy już negocjowali nowe umowy, otrzymali do wykonania mniej usług niż w roku ubiegłym. Wszyscy przewidują, że pierwsze miesiące roku 2003 będą bardzo trudne dla zakładów opieki zdrowotnej – ze względu na niedostatek finansowania kontraktów z kasami chorych. Już w 2002 roku, kiedy sfinansowano tylko część dodatkowych, wykraczających poza plan, specjalistycznych porad ambulatoryjnych, pojawiły się pierwsze oznaki pogorszenia sytuacji.
Kasy chorych wyjaśniają swoje posunięcia brakiem pieniędzy. Mimo że w roku 2003 składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie do 8%, jest ich wciąż mało.
Kasy chorych przejmują także finansowanie wysoko specjalistycznych procedur, które dotychczas były finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia (koronarografia i koronaroplastyka).
Kontynuacja dotychczasowych umów ma na celu zapewnienie usług pacjentom w okresie przejściowym, do chwili likwidacji kas chorych, powstania funduszu i ujednolicenia systemu kontraktowania świadczeń. W roku 2003 budżet MRKCh jest niższy o 6%, obniży się więc również wartość kontraktów.
Dyrektor Idzikowski wskazał źródła, z których wpłyną dodatkowe pieniądze na finansowanie usług medycznych, tj.:
1. wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2003 r. – 8%);
2. zmniejszenie wydatków na leki w szpitalach (urzędowa lista leków dla szpitali); producenci leków, chcąc zrekompensować sobie straty na lekach aptecznych, podnieśli ceny leków dla lecznictwa zamkniętego;
3. wejście w życie ustawy o finansowaniu leczenia ofiar wypadków drogowych ze składki OC pojazdów;
4. prawdopodobne korzystne dla zakładów orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące słynnej ustawy „203”.

Sławomir Idzikowski poinformował także komisję o katastrofalnej sytuacji finansowej kas chorych w innych regionach kraju: nie wystarcza pieniędzy na zapłacenie szpitalom i przychodniom, a więc pracownicy również nie otrzymują wynagrodzeń – stąd protesty uliczne i strajki. Należy uzdrowić bankrutujący system – ustalić czytelne i jasne zasady finansowania usług i rozdziału środków.
Obiecująco zabrzmiało stwierdzenie dyrektora Idzikowskiego, że świadczeniodawcy na Mazowszu powinni zyskać na transformacji systemu. Możemy liczyć, że pacjenci z innych regionów kraju zechcą się leczyć w warszawskich szpitalach, dysponujących dobrą bazą diagnostyczną i leczniczą.

doc. Jacek KUBIAK
przewodniczący komisji,

Grażyna PACOCHA
sekretarz komisji

Archiwum