2 stycznia 2003

Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji

Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji powstało w 1992 roku (jest objęte Krajowym Rejestrem Sądowym). Organizacja ta – samodzielna i samofinansująca się – skupia absolwentów Wydziałów Lekarskich i Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie.

W Stowarzyszeniu mamy członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może zostać absolwent Akademii Medycznej w Warszawie lub pracownik naukowy, który uzyskał w niej stopień lub tytuł naukowy, złożył do Zarządu deklarację z prośbą o przyjęcie, zobowiązał się przestrzegać statutu i opłacać składki członkowskie (30 zł rocznie i 5 zł wpisowe; członek honorowy nie opłaca składek). Członkiem honorowym może zostać absolwent lub pracownik naukowy zasłużony dla Stowarzyszenia lub Uczelni. Za członka honorowego zostaje też uznany absolwent, który studiował przed 1939 rokiem i wyrazi chęć wstąpienia do Stowarzyszenia. Do tej pory wydaliśmy 81 dyplomów członka honorowego. Członkiem wspierającym (dotychczas mamy jednego) może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć wspierania Stowarzyszenia, stale lub okresowo, w formie finansowej, wydawniczej lub organizacyjnej.

Główne zadania Stowarzyszenia:

a. utrzymywanie kontaktów i współpracy absolwentów AM (ze sobą i z Uczelnią),
b. nawiązywanie kontaktów z absolwentami mieszkającymi daleko od siedziby Uczelni,
c. wymiana doświadczeń zawodowych, naukowych i organizacyjnych na forum Stowarzyszenia,
d. zbieranie i rozpowszechnianie wiadomości o poszczególnych wychowawcach, wychowankach i o Uczelni,
e. opieka nad miejscami pamięci dotyczącymi wychowanków i wychowawców,
f. pomoc młodym wychowankom w początkach pracy zawodowej.

Realizując te zadania, opublikowaliśmy w „Pulsie” nazwiska lekarzy, którzy są patronami ulic Warszawy. Obecnie w miesięczniku „Z życia Akademii Medycznej w Warszawie” oraz w Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego zamieszczamy ich biografie.
Poszczególne roczniki absolwentów organizują okresowe spotkania koleżeńskie. Wychowankowie „szkoły Zaorskiego” spotykają się raz w miesiącu, inne roczniki – raz, dwa razy w roku. 15 czerwca 2002 r. odbyło się uroczyste spotkanie, z udziałem władz Uczelni, absolwentów Wydziału Lekarskiego z roku 1952, związane z wręczeniem dyplomów po 50 latach pracy zawodowej („odnowienie dyplomu”). Absolwenci Wydziału Farmacji uczestniczyli w podobnej uroczystości w związku z 75-leciem tego Wydziału. W 2002 r. odbyło się 7 spotkań roczników (od 80 do 180 uczestników). Cykl ten został zapoczątkowany przez rocznik 1955, pierwszy przyjęty na studia w AM.
W czasie walnego zebrania 13 lutego 2002 r. wybraliśmy nowy Zarząd w składzie: przewodniczący – dr n. med. Tadeusz Kocon, wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Aleksandrowicz i dr Teresa Konopada, sekretarz – dr n. med. Wacława Tarłowska, skarbnik – dr Stanisław Jakubowski, członkowie Zarządu – prof. dr hab. Witold Mazurowski, doc. dr hab. Marek Gawdziński i mgr farm. Zbigniew Wawer. Wybrano także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów, absolwentów AM w Warszawie, do wstępowania do Stowarzyszenia.

Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, lub – adres domowy przewodniczącego: Tadeusz Kocon, ul. W. Czumy 4A m. 63, 01-355 Warszawa.

Tadeusz Kocon

Archiwum