19 lutego 2003

Sprawozdanie OROZ za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2002 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło łącznie 381 pism wymagających podjęcia czynności sprawdzających: w 265 sprawach podjęto czynności procesowe, w 116 przypadkach zaś przekazano sprawę właściwym organom bądź instytucjom.
Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej rozpoznali łącznie 350 spraw (265 z roku 2002 oraz 85 pozostałych w toku z lat ubiegłych).

W liczbie tej mieszczą się:

– sprawy internistyczne – 42
– sprawy chirurgiczne – 68
– sprawy ginek.-położ. – 19
– sprawy psychiatryczne – 11 – sprawy stomatologiczne – 39
– sprawy mające inny charakter – 57.

Z tego:

64 sprawy zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
95 spraw zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;

55 spraw skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/ lekarzy;

20 spraw zakończono w inny sposób;

116 spraw jest w toku prowadzonego postępowania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku rzecznicy przeprowadzili 506 przesłuchań; przesłuchano łącznie 786 osób.
W porównaniu z rokiem 2001 liczba rozpatrywanych spraw wzrosła o blisko 100%.

Powyższe dane wskazują na oczywistą tendencję wzrostową co do ilości spraw rozpatrywanych przez OROZ w Warszawie.

dr Janina BARBACHOWSKA
okręgowy rzecznik
odpowiedzialności
zawodowej OIL
w Warszawie

Archiwum