8 lutego 2003

W skrócie

Śląska „Solidarność” nie przystała na prośbę nowego ministra zdrowia, Marka Balickiego, o 60 dni spokoju. 96 proc. tutejszych pracowników ochrony zdrowia opowiedziało się za strajkiem generalnym. Związkowcy zapowiadają, że jeśli minister nie podejmie z nimi negocjacji do
4 lutego, rozpoczną akcję protestacyjną najpierw w regionach, a potem w całym kraju. Naczelna Rada Lekarska i Związek Zawodowy Lekarzy apelują do prezydenta RP o zawetowanie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. nr 62, poz. 688) oraz w związku z postanowieniem nr 13 marszałka Sejmu RP z dnia 25 października 2002 r. – 24 stycznia br. w Biurze Podawczym Sejmu złożono komplet podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą na rzecz zmiany ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
W załączonych dokumentach znajdowały się pismo Konstantego Radziwiłła
– pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na rzecz zmiany ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw i projekt ustawy zmieniającej ustawę o puz oraz niektóre inne ustawy.
Komisje sejmowe chcą złagodzenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Po zmianie przepisów dopuszczalne byłoby reklamowanie piwa na billboardach i w telewizji po godzinie 20.00. Producenci tzw. lekkich alkoholi mogliby też informować o sponsorowaniu przez siebie imprez sportowych. Przeciwko takim zmianom protestuje Naczelna Izba Lekarska. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzega, że zwiększenie liczby reklam alkoholu przekłada się na
wzrost jego spożycia.

Archiwum