8 marca 2003

„Okrągły stół” za kilka tygodni – zapowiada minister zdrowia

Minister Marek Balicki poinformował, że odbędzie się konferencja programowa „okrągłego stołu” dotycząca sytuacji w ochronie zdrowia. W konferencji wezmą udział: związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pracodawców, władz uczelni medycznych i przedstawiciele władz samorządowych.

Minister Marek Balicki poinformował na specjalnie zwołanym briefingu prasowym 14 lutego br., że za kilka tygodni odbędzie się konferencja programowa „okrągłego stołu”. Konferencja była zapowiedziana już w pierwszym dniu urzędowania nowego ministra, kiedy odbywał on konsultacje z przedstawicielami środowisk medycznych. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że „okrągły stół” jest odpowiedzią na sygnały i postulaty środowisk działających w ochronie zdrowia. Konferencja jest wyrazem działań, „które mają na celu stworzenie platformy do przeprowadzenia debaty partnerów społecznych i przedstawicieli samorządu terytorialnego, ułatwiającej zidentyfikowanie i dokonanie rozstrzygnięć najważniejszych problemów systemu ochrony zdrowia” – napisano.

Koordynatorem działań związanych z konferencją „okrągłego stołu” został Krzysztof Kuszewski, który jest lekarzem epidemiologiem, specjalistą w zakresie organizacji ochrony zdrowia. W latach 1993-1997 Krzysztof Kuszewski był wiceministrem zdrowia. Obecnie pracuje w Państwowym Zakładzie Higieny i jest doradcą prezydenta ds. ochrony zdrowia.
Minister Balicki powiedział, że wkrótce skieruje list do związków zawodowych, samorządów zawodów medycznych, organizacji pracodawców, władz uczelni medycznych i organizacji samorządów terytorialnych, dotyczący organizacji konferencji i prośbę o zgłaszanie problemów, które powinny być tematem dyskusji przy ” okrągłym stole” oraz przedmiotem prac. Prośba będzie dotyczyła także wskazania ekspertów, których te organizacje chciałyby zaprosić do udziału w konferencji. „Oczekuję, że ta konferencja da konkretne rezultaty, które pozwolą dokonać niezbędnych zmian w tych obszarach, w których nie ma ostatecznej decyzji. Tam, gdzie dojdzie do uzgodnienia stanowisk, będzie inicjatywa legislacyjna” – powiedział minister Marek Balicki. Oznacza to, że – według ministra – konferencja może być podstawą do proponowania przez rząd zmian w ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz rozporządzeniach. „Rząd ma obowiązek naprawiania systemu przez własne inicjatywy legislacyjne, ale najlepiej, jeśli uda się te zmiany uzgodnić z partnerami społecznymi” – powiedział.

Minister Balicki poinformował, że mimo jego starań nie dojdzie do rozmów wszystkich związków zawodowych środowisk medycznych na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Posiedzenie Zespołu do spraw Usług Publicznych Komisji Trójstronnej z udziałem ministra Balickiego odbyło się 17 lutego w poniedziałek.
Sekretariat ochrony zdrowia NSZZ „Solidarność” ogłosił trzy tygodnie wcześniej protest przeciwko zapaści finansowej w ochronie zdrowia oraz z powodu braku rozmów w tej sprawie. Gotowość do strajku, który najpierw ma mieć formę informacyjno-edukacyjną, a później formę działań poza placówkami służby zdrowia, zadeklarowało 12 regionów tego związku. Minister Balicki powiedział wówczas, że opowiada się za dialogiem społecznym na temat sytuacji w ochronie zdrowia, ale ze wszystkimi związkami zawodowymi i stronami społecznymi razem. Poinformował, że zwrócił się do ministra pracy w sprawie zorganizowania takiego spotkania w ramach Komisji Trójstronnej. Otrzymał jednak informację, że na udział wszystkich związków zawodowych nie zgadza się związek „Solidarność”.
„Solidarność” twierdzi natomiast, że rozmowy w Komisji Trójstronnej wszystkich związków zawodowych działających w służbie zdrowia byłyby kolejną fikcją, udawaniem dialogu społecznego. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Maria Ochman, powiedziała, że do rozmów w Komisji Trójstronnej upoważnione są dwa związki: „Solidarność” i OPZZ; inne związki nie mają tam prawa głosu. „Jaki jest sens brania udziału w takich rozmowach?” – pytała.

Barbara NICZYPORUK

Archiwum